środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse

Cushman & Wakefield publikuje raport z działań w zakresie ESG

06.10.2022 | Cushman & Wakefield

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport podsumowujący działania podejmowane w 2021 roku na rzecz poprawy środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego (ESG).

Skrót ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) odnosi się do strategii i działań firmy prowadzonych z troską o środowisko, społeczność oraz ład korporacyjny. Sporządzony przez Cushman & Wakefield raport podsumowuje inicjatywy i działania, jakie podjęto w zakresie realizacji strategii ESG na całym świecie oraz stopień realizacji wyznaczonych celów. W raporcie znajdują się w szczególności informacje dotyczące tego, jak działania podejmowane przez firmę Cushman & Wakefield w wymienionych wyżej obszarach przekładają się na zrównoważony rozwój oraz jaki wpływ mają na szeroko rozumiane otoczenie biznesowe i środowisko.

Priorytety firmy uwzględniają przede wszystkim redukcję emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery, dbałość o potrzeby, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, poszanowanie różnorodności, a także wysokie standardy etyczne prowadzenia biznesu i przeciwdziałanie korupcji.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

W latach 2019-2021 firma Cushman & Wakefield zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 8,6% w ujęciu bezwzględnym i o 13% w przeliczeniu na 1 mln stóp kwadratowych (92903,04 mkw.). W strukturach Cushman & Wakefield utworzono Globalną Grupę Zadaniową ds. Zrównoważonego Rozwoju, której zadaniem jest opracowanie strategii dotyczącej dalszych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska.

Firma Cushman & Wakefield zadeklarowała całkowitą redukcję gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery do 2050 roku. Cel ten realizowany jest również poprzez wywieranie wpływu na klientów, których działalność odpowiada za 70% emisji CO2 w zarządzanych przez Cushman & Wakefield nieruchomościach na całym świecie.

Odpowiedzialny biznes

W celu bardziej efektywnego działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, firma Cushman & Wakefield wdrożyła wiele polityk i szkoleń w zakresie etyki i przepisów prawa[1]. Obowiązkowe szkolenie dotyczące Globalnego Kodeksu Etyki Biznesowej ukończyło w 2021 r. 92% pracowników. Podejmowane w zakresie odpowiedzialnego biznesu kroki uwzględniają również zwiększanie świadomości najlepszych praktyk wśród pracowników, bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa oraz wspieranie zróżnicowanego środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, a także zarządzania konfliktem interesów zgodnie ze standardami RICS – firma Cushman & Wakefield ma status RICS regulated.

Na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu składa się wiele elementów – niezbędnych procedur, innowacji i optymalizacji ograniczających ryzyko negatywnego wpływu na środowisko. Cushman & Wakefield, aby efektywnie przeciwdziałać zagrożeniom w zarządzanych nieruchomościach, wykorzystuje odpowiednie narzędzia, a także dba o wszystkich interesariuszy: najemców, inwestorów, odwiedzających nieruchomości czy pracowników firm. W celu ciągłego doskonalenia wprowadzanych przez nas rozwiązań, wewnątrz organizacji wprowadziliśmy innowacyjny program przedsiębiorczości wewnętrznej. Ponadto,  w ramach działań Compliance nasze procesy finansowe w zarządzaniu dla klientów przeszły certyfikację ISAE3402. Oprócz wymienionych działań, na bieżąco adaptujemy rozwiązania prop-techowe i nieustannie wsłuchujemy się w potrzeby naszych pracowników i klientówkomentuje Zuzanna Paciorkiewicz, International Partner, Co-Head of Asset Services CEE, Cushman & Wakefield.

Cushman & Wakefield promuje różnorodność i inkluzywność na całym świecie

Społeczna odpowiedzialność biznesu, będąca jednym z priorytetów strategii Cushman & Wakefield, realizowana jest m.in. poprzez budowanie kultury włączającej. Globalnie, firma zatrudnia około 50 tys. pracowników, z czego 40% stanowią kobiety[2]. Odsetek kobiet wśród menedżerów w całej organizacji wynosi 42%, a dyrektorki i członkinie zarządu to odpowiednio 22% i 40% (19% i 33% w raporcie z 2020 r.).

Największa grupa pracowników Cushman & Wakefield (44,4%) to osoby z Pokolenia Y (Millenialsi), a 33,6% to przedstawiciele Pokolenia X. Nie brakuje też pracowników powyżej 57 roku życia (17%) oraz poniżej 25 lat (4,9%).[3]

Jesteśmy zdeterminowani do zapewniania włączającego, bezpiecznego i dającego satysfakcję środowiska pracy, które daje naszym pracownikom przestrzeń na wywiązywanie się ze swoich obowiązków, ale również udzielanie się w swoich społecznościach. Działamy w oparciu o wysokie standardy etyczne zawarte w naszym Globalnym Kodeksie Postępowania w Biznesie i skupiamy się na promowaniu postaw związanych z równym traktowaniem, promowaniem różnorodności i inkluzywną kulturą (DEI) w całej naszej organizacji oraz szeroko rozumianej branży nieruchomości – dodaje Anna Trochim, Head of HR,Cushman & Wakefield.

Wellbeing

Cushman & Wakefield sukcesywnie dostosowuje swoje biura do wymagań certyfikacji WELL. Zmiany w biurach dotyczą nie tylko przestrzeni biurowej, ale również polityki firmy oraz organizacji warsztatów, eventów i bezpośredniego wsparcia dla pracowników.  

Jeśli chodzi o dobre samopoczucie (wellbeing), działania firmy Cushman & Wakefield obejmują wszystkie obszary mające wpływ na dobrostan pracowników, w tym czynniki fizyczne, psychiczne, społeczne, emocjonalne i ekonomiczne. Działania te są realizowane stale, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Dodatkowo, Globalny Fundusz Pomocy Pracownikom wspiera pracowników w nadzwyczajnych przypadkach związanych z COVID-19 lub w związku z nieprzewidzianymi trudnościami finansowymi i osobistymi.

W zakresie dbałości o zdrowie pracowników rozbudowano i zaktualizowano autorskie narzędzie badawcze „Experience per Square Foot”, które umożliwia precyzyjne i szybkie poznanie wpływu pandemii na samopoczucie wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Ponadto, w 2021 roku przeprowadzono ponad 66,6 tys. szkoleń BHP, które łącznie trwały ponad 36,4 tys. godzin.

Pełen raport dostępny jest pod linkiem: https://www.cushmanwakefield.com/en/about-us/esg

[1] Globalna polityka antykorupcyjna; Globalna polityka dotycząca darowizn na cele charytatywne i sponsoringu; Globalny kodeks etyki biznesowej; Globalna polityka dotycząca sankcji gospodarczych; Globalna polityka dotycząca dostawców; Globalna polityka dotycząca konfliktów interesów; Globalna polityka dotycząca weryfikacji kontrahentów; Globalna polityka dotycząca sygnalistów; Globalna polityka dotycząca zachowania prywatności i poufności w kontaktach z klientami lub osobami trzecimi; Polityka dotycząca wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową; Kodeks etyki biznesowej dla członków zarządu; Globalna polityka dotycząca transakcji z powiązanymi osobami trzecimi; Oświadczenie dotyczące brytyjskiej Ustawy o współczesnym niewolnictwie; Oświadczenie dotyczące australijskich przepisów w zakresie współczesnego niewolnictwa; Globalna polityka dotycząca prywatności w miejscu pracy.

[2] Dane dotyczące płci są zgłaszane przez pracowników dobrowolnie.

[3] Pokolenie Z (1997-2021; poniżej 25 lat), Millennialsi/Gen Y (1981-1996; 25-40), Pokolenie X (1965-1980; 41-56), Boomers (1946-1964; 57 - 75), Silent Generation (1928-1945; 76-93).

kontakt dla mediów
Eliza Bingül
Associate Director, Head of Digital & Corporate Communications, CEE, Cushman & Wakefield
Eliza Bingül

media.poland@cushwake.pl

tel: +48 (22) 820 20 20

informacje o firmie

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2021 roku jej przychody wyniosły 9,4 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake 

załączniki

kontakt dla mediów
Eliza Bingül
Associate Director, Head of Digital & Corporate Communications, CEE, Cushman & Wakefield
Eliza Bingül

media.poland@cushwake.pl

tel: +48 (22) 820 20 20

informacje o firmie

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2021 roku jej przychody wyniosły 9,4 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake