Ustawienia Ustawienia

Polityka Ochrony Prywatności

(lub inaczej Polityka Prywatności) 

Informacje ogólne

Polityka ochrony prywatności dostarcza informacji o tym jak netPR.pl sp. o.o. (dalej Spółka lub Administrator) przetwarza dane osób, które kontaktują się z nią oraz korzystają z jej Usług. Dotyczy danych osób kontaktujących się ze Spółką, odwiedzających jej Serwisy internetowe oraz nawiązujących z nią relacje biznesowe. W szczególności dotyczy również danych powierzonych przez Klientów w ramach świadczonych Usług.

Każda osoba odwiedzająca Serwisy internetowe Spółki, korzystająca z Usług Serwisów, jest informowana o zasadach Polityki Ochrony Prywatności, a tam gdzie jest to niezbędne - akceptuje jej zasady obowiązujące w Spółce.

Dane kontaktowe Administratora

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Spółkę w wyniku jej działalności biznesowej, w tym Serwisów internetowych i świadczonych Usług, jest:

netPR.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielska 33/2, 02-394 Warszawa, KRS 0000295403

Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@netpr.pl oraz telefonicznie lub drogą pocztową z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych na stronie https://netpr.pl/kontakt.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 1. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować mailowo na adres: iod@netpr.pl. Pełne dane kontaktowe są dostępne na stronie: https://netpr.pl/iod.

Zakres przetwarzanych danych i sposób ich pozyskiwania

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Spółkę oraz procesów biznesowych realizowanych przez Spółkę. Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Szczegółowe zakresy przetwarzanych danych oraz ich cele wynikają z zawieranych Umów, obowiązujących regulaminów, zgód Użytkowników lub przepisów prawa. Mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkowników w Serwisach lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikami. Użytkownicy mogą być w niektórych przypadkach proszeni o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres wymaganych danych wskazany będzie każdorazowo w Serwisie dedykowanym konkretnej Usłudze.
 3. Jeśli podanie danych jest dobrowolne, Spółka informuje o tym Użytkownika, a także - o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych. Spółka określa też w innych sytuacjach, czy podanie danych jest wymogiem umownym lub wynika z przepisó W przypadku niepodania danych Spółka może odmówić świadczenia Usługi lub nie być w stanie wykonać Umowy.
 4. Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane od osób, których dane dotyczą, w ramach realizacji procesów biznesowych oraz realizacji Usług. Są to w szczególności procesy takie, jak:
  1. kontaktowanie się ze Spółką w trakcie realizacji procesu zakupowego, w tym wysyłanie zapytań poprzez Serwisy Spółki,
  2. odwiedzanie Serwisów internetowych Spółki, takich jak: netPR.pl, infoWire.pl itp., bez logowania do Usług,
  3. korzystanie z oprogramowania i Usług oferowanych przez Spółkę,
  4. zakup oprogramowania i Usług oferowanych przez Spółkę, w tym również zakup realizowany online,
  5. realizacja produkcji wideo, przy których wymagane jest uzyskanie zgody na wykorzystanie wizerunku,
  6. komunikacja marketingowa z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji, w tym komunikacja z mediami,
  7. realizacja procesów rekrutacyjnych,
  8. nawiązywanie relacji i współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług koniecznych do działaności Spółki.
 1. Administrator zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych dostępnych publicznie, z poszanowaniem obowiązków nałożonych przez prawo.
 2. Zakres przetwarzanych danych określają szczegółowe klauzule informacyjne, określone indywidualnie dla każdego z procesów oraz przedstawione osobom, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami prawa, tzn. przed rozpoczęciem ich przetwarzania lub - w przypadku, gdy są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w terminie do 30 dni od daty ich zebrania, ale nie późnej niż przy pierwszym wykorzystaniu danych.
 3. Spółka, pełniąc rolę Podmiotu przetwarzającego, przetwarza również dane powierzone przez Kontrahentów, którzy korzystają z Usług oferowanych przez Spółkę.
 4. W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, Spółka dokłada należytej staranności, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
  3. adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowo, a także w sposób, który umożliwia w razie potrzeby uaktualnianie danych („prawidłowość”);
  5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
  6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 5. Spółka zapewnia dostęp do informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez nią środkach technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych. Ze względów zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, szczegóły techniczne zastosowanych rozwiązań są chronione tajemnicą Spółki. O zakresie i warunkach udostępnienia decyduje zarząd Spółki.

Prawa Ochrony Danych

 1. Zgodnie z przepisami o ochronie danych każda osoba, której dane przetwarzamy, dysponuje określonymi prawami. Sposób realizacji tych praw zależeć może od celów przetwarzania i podstawy prawnej przetwarzania.
 2. W szczególności Administrator zapewnia każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, prawo:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. do wycofania zgody,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wycofanie zgody lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje zgodnie ze sposobem określonym w konkretnym procesie biznesowym, na przykład poprzez:
  1. interfejs Usługi lub udostępniony mechanizm dostępu do danych dla osób, których dane są przetwarzane, np. Panel prywatności dla newsletterów,
  2. wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info@netpr.pl lub telefonicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych na stronie https://netpr.pl/kontakt.
 4. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celó
 5. Administrator może w uzasadnionych przypadkach odrzucić sprzeciw wobec przetwarzania lub przetwarzać dane, mimo sprzeciwu, korzystając z innej podstawy prawnej, jednak dotyczy to tylko wyjątkowych sytuacji, w których przetwarzaniewymagane jest przez inne przepisy prawa lub istnieje konieczność zabezpieczenia danych w celach dowodowych, związanych z ochroną Administratora.
 6. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić zgodnie ze sposobem określonym w konkretnym procesie biznesowym, na przykład poprzez dokonanie bezpośrednich zmian z wykorzystaniem udostępnionego interfejsu lub przesyłając dyspozycję zmiany z zarejestrowanego jako Użytkownik Usług adresu e-mail na adres support@netpr.pl.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?

 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim w celu marketingu bezpośredniego.
 2. Administrator może ujawniać dane:
  1. swoim pracownikom,
  2. podmiotom przetwarzającym, na podstawie zawartych umów, zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator może wykorzystywać podmioty przetwarzające, takie jak np. Amazon Web Services, w zakresie wykorzystania infrastruktury technicznej, przy czym w każdym przypadku będą one zlokalizowane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub będą się mieściły na terenie państw uznanych przez Komisję Europejską za bezpieczne, na mocy obowiązujących przepisów lub - w przypadku, gdy taki podmiot jest wpisany do „Tarczy Prywatności UE-USA”, notyfikowanej jako dokument nr C (2016) 4176 i może wykazać się spełnieniem międzynarodowych standardów ISO ISO 27001, 27017 i 27018.
 4. Ze względu na konieczność ochrony przed działaniem robotów internetowych, Administrator stosuje mechanizm Google reCAPTCHA. W takiej sytuacji możemy przekazać Google LLC dane wymagane przez ten mechanizm. Przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi  w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych Tarcza Prywatności  UE-USA.
 5. W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z płatności elektronicznych, w tym kartą płatniczą w Serwisie, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie, bezpośrednio realizującemu na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy, m.in. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935. 

Odnośniki do innych stron

 1. Serwisy Spółki mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 2. Spółka rekomenduje zapoznawanie się z informacjami na temat ochrony prywatności na odwiedzanych stronach internetowych.

Serwisy internetowe Spółki - Cookies

 1. Serwisy Spółki korzystają z następujących plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej:
  1. sesyjne pliki cookies: niezbędne do korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w Serwisie internetowym, w tym m.in. do logowania i dostępu do jego zamkniętych części;
  2. trwałe pliki cookies: pozwalające na zapisywanie preferencji Użytkownika oraz dostosowywania działania Serwisu do preferencji - w tym m.in. pozwalające na zapamiętywanie informacji na temat powiadomień wyświetlanych Użytkownikowi podczas korzystania z Serwisu;
  3. analityczne pliki cookies: pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika dla celów optymalizacji działania Serwisu. Aktualnie wykorzystywany jest mechanizm Google Analytics.
 2. Użytkownik akceptuje korzystanie z plików cookies, jednak w każdym czasie może go zablokować za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu do niektórych Usług dostępnych w Serwisie.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych, dostępnych za pośrednictwem linków zewnętrznych w Serwisach Spółki.
 4. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się pod adresem: https://wszystkoociasteczkach.pl/.
 5. Zgodnie z przyjętą praktyką, przechowujemy informacje o zapytaniach http, kierowanych do naszych serwerów. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne zamieszczone w Serwisach na platformie technologicznej Spółki.
 6. Informacje zawarte w logach systemowych, takie jak: nazwy domen, liczba odsłon stron, liczba wizyt, informacje dotyczące numerów IP, korzystających w jakikolwiek sposób z Serwisów, mogą być zbierane i analizowane w celach technicznych i poprawy funkcjonowania stron. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 7. Podstawą prawną, na podstawie której Spółka przetwarza dane osobowych, jest:
 1. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która umożliwia Spółce przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego,
 2. niezbędność przetwarzania danych do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), który umożliwia Spółce przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy,
 3. niezbędność przetwarzania danych do wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który umożliwia Spółce przetwarzania danych osobowych w celu wystawiania faktur, który to obowiązek wynika z art. 106b i 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), która umożliwia Spółce przetwarzanie danych osobowych w celu:
  1. zabezpieczenia roszczeń i ich ewentualnego dochodzenia lub windykacji,
  2. rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  3. weryfikacji danych, podanych w formularzach rejestracyjnych podczas rejestracji i realizacji procesu zawarcia umowy,
  4. utrzymywania kopii bezpieczeństwa, także w przypadku, gdy dane zostały usunięte, dążąc do zapewnienia stabilności i rozliczalności systemu informatycznego,
  5. gromadzenia danych osobowych korzystając ze źródeł publicznie dostępnych, np. dziennikarzy,
  6. tworzenia statystyk i zbierania danych na temat korzystania z Usług w celu ich optymalizacji,
  7. w celu umożliwienia kontaktu związanego ze świadczonymi Usługami.

Przechowywanie i ochrona informacji

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. szyfrowanie danych osobowych,
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

Zmiany Polityki Ochrony Prywatności

 1. Regularnie weryfikujemy Politykę Ochrony Prywatności, dokładając starań, aby zapewnić jej aktualność.
 2. W przypadku zmian w Polityce Ochrony Prywatności, Administrator za każdym razem umieści informację o dacie aktualizacji.
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Ochrony Prywatności a zasadami obowiązującymi w określonym procesie biznesowym, podstawą do podejmowania oraz określenia przez Spółkę zakresu działań są zasady szczegółowe oraz przepisy prawa.

Powody, dla których możesz się z nami kontaktować

Zapytaj o nasze Usługi

Celem Administratora dla przetwarzania danych osobowych uzyskanych w wyniku zapytania jest możliwość odpowiedzi na to zapytanie.

Zakup Usługi

Celem przetwarzania danych, w przypadku interakcji dotyczących nawiązania relacji biznesowych, jest zawarcie umowy o świadczenie Usług oraz realizacja niezbędnych czynności przed jej zawarciem.

Kontakt z działem wsparcia

Celem przetwarzania danych w przypadku kontaktu z działem wsparcia jest konieczność realizacji umowy o świadczenie Usług – zawartej z osobą pytającą lub z organizacją, w imieniu której zgłaszana jest sprawa. Zasady przetwarzania są określone w umowie Usług.

Złóż podanie o pracę

Celem Administratora dla przetwarzania danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji jest sprawdzenie Kandydata i określenie jego zgodności względem wymagań stawianych przed danych stanowiskiem, o które się ubiega.

Skontaktuj się jako przedstawiciel mediów

Celem Administratora w komunikacji z mediami jest dostarczanie informacji, materiałów prasowych i budowanie relacji.

Możemy również gromadzić kontakty do dziennikarzy, korzystając z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, korzystając danych dostępnych publicznie. W takim przypadku jesteśmy jednak zobowiązani do poinformowania osób, których dane dotyczą, zgodne z obowiązującym prawem.

W przypadku wysyłki informacji do dziennikarzy zbieramy statystyki dotyczące otwierania i klikania wiadomości e-mail przy użyciu standardowych technologii, w tym przejrzystych pikseli monitorujących, aby pomóc monitorować i ulepszać Serwis informacyjny Spółki dla mediów.

Zapisz się do naszego e-biuletynu

Naszym celem jest dostarczanie informacji na temat działalności Spółki.

Zbieramy statystyki dotyczące otwierania i klikania wiadomości e-mail przy użyciu standardowych technologii, w tym przejrzystych pikseli monitorujących, aby pomóc nam monitorować i ulepszać nasz biuletyn elektroniczny.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności wchodzi w życie z dniem 24.09.2019 r.