Ustawienia Ustawienia

Regulamin infoWire.pl


Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego infoWire.pl, a w szczególności uprawnienia i obowiązki jego Użytkowników.

§ 2.

Terminom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Administrator – netPR.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Włodarzewskiej 60/9, kod pocztowy 02-384 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000295403, o kapitale zakładowym w wysokości 470.000 zł, mająca NIP: 7010100787, REGON: 141216920, będąca organizatorem i właścicielem serwisu internetowego pod adresem infoWire.pl.

Użytkownik – Bloger, Dziennikarz, Wydawca zarejestrowani w Serwisie i uprawnieni do korzystania z jego usług wyłącznie w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, na warunkach określonych w Regulaminie. 

Definicje:

Bloger – osoba fizyczna zajmująca się przygotowywaniem materiałów, w tym tekstowych, graficznych, audialnych lub audiowizualnych na blogu, rozumianym jako rodzaj serwisu internetowego o tematyce informacyjnej, publicystycznej lub tematycznej branżowej, zawierającym odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy, w tym wypowiedzi, komentarze, artykuły.   

Dziennikarz – osoba fizyczna zajmująca się przygotowywaniem materiałów prasowych, radiowych lub telewizyjnych (tekstowych, graficznych, audialnych, audiowizualnych) w ramach zatrudnienia lub stałej współpracy z wydawcą prasowym, nadawcą radiowym lub nadawcą telewizyjnym.

Wydawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej będąca wydawcą prasowym, nadawcą radiowym, nadawcą telewizyjnym lub podmiotem prowadzącym serwis internetowy.

Materiały – udostępniane w Serwisie materiały prasowe, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.), materiały tekstowe, graficzne, audialne, wizualne, audiowizualne, w szczególności komunikaty prasowe, umieszczane przez osoby trzecie i Administratora za pomocą oprogramowania netPR.pl, w tym oprogramowania biur prasowych. 

Programy – gotowe do emisji, zmontowane Materiały wizualne i audiowizualne stanowiące całość, w szczególności formy reportażowe, wywiady eksperckie (nie dotyczy setek), raporty i przeglądy rynku, recenzje i testy produktów, w których wykorzystano jeden z elementów takich jak: czołówka, tyłówka, przebitka, animacja, obelkowanie, logotyp.

Konto – indywidualnie dostępne dla każdego Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza swoje dane osobowe i konfiguruje parametry użytkowe związane z korzystaniem z usług w Serwisie. 

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwis – serwis internetowy należący do netPR.pl umieszczony pod adresem https://infoWire.pl.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

UODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000).

Usługa

§ 3.

 1. Serwis jest informacyjnym serwisem internetowym, w ramach którego Administrator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi (dalej łącznie „Usługi”):
  1. udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z udostępnionych Materiałów na warunkach określonych w § 5 Regulaminu,
  2. zależnie od decyzji Użytkownika – przesyłanie drogą elektroniczną powiadomień w postaci newsletterów prasowych o dostępności Materiałów,
  3. przesyłanie powiadomień o dostępności Materiałów, zgodnie z proferencjami określonymi przez Użytkownika w ustawieniach Konta, za pośrednictwem kanałów informacyjnych RSS/XML lub w innej formie zaakceptowanej przez Użytkownika,
  4. przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności Serwisu Administratora.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta między Administratorem a Użytkownikiem poprzez akceptację przez Użytkownika – w drodze elektronicznej – oferty Administratora dotyczącej świadczenia Usług. Akceptacji tej Użytkownik dokonuje przez złożenie oświadczenia w formie kliknięcia na link aktywacyjny udostępniony przez Administratora w interfejsie Usługi lub wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o świadczenie Usług w formie pisemnej.
 3. Usługi świadczone są przez Administratora na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług w formie pisemnej usługi są świadczone na warunkach przewidzianych w tej umowie, a w kwestiach nieuregulowanych tą umową – na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej z Administratorem umowy o świadczenie Usług w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym przez usunięcie swojego Konta.

Ogólne warunki świadczenia Usług 

§ 4. 

 1. Korzystanie z Usług wymaga rejestracji w Serwisie, akceptacji Regulaminu oraz uzyskania Akredytacji na warunkach wskazanych w § 6. 
 2. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie głównej https://infoWire.pl
 3. Rejestracja Użytkowników w Serwisie i uzyskanie przez nich Akredytacji jest bezpłatne.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Usług jest bezpłatne.
 5. Wraz z rejestracją w Serwisie Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Usług, o których mowa w § 3 1 lit. b, c i d, na zasadach określonych w Regulaminie. Udzielenie licencji, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a, wymaga dodatkowo uzyskania Akredytacji.
 6. Osoba rejestrująca się w Serwisie może w każdej chwili przerwać proces rejestracji, a Użytkownik przerwać postępowanie akredytacyjne, usuwając z systemu Serwisu wcześniej podane dane.
 7. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internetowej formularz rejestracyjny, osoba rejestrująca się:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  2. oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich ani nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
  3. ma świadomość, że Administrator przetwarza podane w formularzu dane osobowe w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem,
  4. ma świadomość, że elementem Usługi, zależnie od decyzji Użytkownika, jest otrzymywanie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym powiadomień o Materiałach, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.), wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym, dotyczących Administratora lub innych podmiotów.

Licencja

§ 5. 

 1. Administrator udziela Użytkownikom (Dziennikarzom, Blogerom i Wydawcom) licencji (dalej „Licencja”) na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
  1. czasowe lub trwałe utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach BETA, VHS, DVD, CD, blu-ray, dyskach cyfrowych, dyskach optycznych,
  2. rozpowszechnianie egzemplarzy Materiałów przez ich wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie,
  3. rozpowszechnianie Materiałów w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym w publicznej sieci Internet oraz przy pomocy urządzeń mobilnych w ramach technologii WAP, SMS, MMS i IVR, w szczególności poprzez wyświetlanie na ekranach urządzeń mobilnych użytkownika końcowego.
 2. Licencjobiorcom i upoważnionym przez nich sublicencjobiorcom przysługuje prawo dokonywania przeróbek, w tym tworzenia opracowań Materiałów w sposób niezmieniający ich sensu oraz nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku i głosu utrwalonych w Materiałach, z wyjątkiem Programów (chyba że warunki indywidualnej umowy stanowią inaczej). Zakres przeróbek obejmuje w szczególności:
  1. tworzenie leadów, skrótów i streszczeń Materiałów,
  2. zmiany formatów i kolorystyki (jeśli jest to uzasadnione wymogami technicznymi, w szczególności dostosowaniem Materiałów do urządzeń mobilnych),
  3. zlecanie dokonywania tych przeróbek przez osoby trzecie oraz prawo korzystania z tych przeróbek na polach eksploatacji objętych Licencją. 
 3. Licencjobiorcy oraz upoważnieni przez nich sublicencjobiorcy zobowiązani są do oznaczenia eksploatowanego Materiału poprzez wskazanie imienia i nazwiska wypowiadającego się w danym Materiale eksperta oraz nazwy reprezentowanego przez niego podmiotu, chyba że dane te znajdują się już w Materiale.
 4. Licencjobiorcy oraz upoważnieni przez nich sublicencjobiorcy zobowiązują się również oznaczyć eksploatowany Materiał źródłem pochodzenia o treści: „źródło: infoWire.pl”.
 5. Korzystanie z Materiałów przez Licencjobiorców w ramach Licencji oraz przez sublicencjobiorców w ramach sublicencji może następować wyłącznie w celu przygotowywania materiałów redakcyjnych, w tym artykułów i informacji, radiowych, telewizyjnych i ich rozpowszechnienia w mediach oraz archiwizacji. Materiały nie mogą być wykorzystywane do tworzenia innych baz danych niż archiwum opublikowanych Materiałów lub innych publikacji redakcyjnych, które zostały wytworzone z wykorzystaniem Licencji lub sublicencji przez danego Licencjobiorcę lub sublicencjobiorcę dokonujących archiwizacji.
 6. Materiały nie mogą być eksploatowane w sposób naruszający cześć, dobre imię lub renomę osób lub podmiotów, które przygotowały lub umieściły te Materiały w Serwisie, jak również dobra osobiste Administratora, w tym nie mogą być rozpowszechniane w jakiegokolwiek rodzaju publikatorach, których treść narusza dobre obyczaje.
 7. Uzyskanie Licencji przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem i z chwilą uzyskania przez Użytkownika Akredytacji, o której mowa w § 6.
 8. Licencjobiorcy przysługuje prawo korzystania z każdego z Materiałów w okresie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) lat, licząc od daty udostępnienia go w Serwisie, która to data jest wskazana indywidualnie w odniesieniu do każdego Materiału w jego treści.
 9. W ramach Licencji Użytkownikowi przysługuje prawo udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z Materiałów w zakresie Licencji, w tym na polach eksploatacji objętych Licencją. Sublicencjobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej będąca wydawcą prasowym, nadawcą radiowym, nadawcą telewizyjnym lub podmiotem prowadzącym działalność wydawniczą w zakresie mediów online.
 10. Użytkownik będący Licencjobiorcą i upoważnieni przez niego sublicencjobiorcy są uprawnieni do korzystania z Materiałów wyłącznie na warunkach, na których została udzielona Licencja i – odpowiednio – sublicencja, w tym na objętych Licencją i sublicencją polach eksploatacji, oraz do rozpowszechniania zarejestrowanego w Materiałach wizerunku i głosu osób fizycznych wyłącznie w ramach zgodnego z warunkami Licencji i sublicencji korzystania z Materiałów.
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Materiałów z naruszeniem warunków Licencji lub rozpowszechniania przez Użytkownika utrwalonego w Materiałach wizerunku lub głosu osób w sposób naruszający ich dobra osobiste, lub przetwarzania danych osobowych osób, których wizerunek lub głos zostały utrwalone w Materiałach z naruszeniem RODO lub innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 2 UODO, Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu dokonanego naruszenia praw własności intelektualnej do Materiałów, w tym praw autorskich, praw pokrewnych, oraz naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a także odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych utrwalonych w Materiałach, z zastrzeżeniem art. 2 UODO.

Akredytacja

§ 6. 

 1. Postępowanie akredytacyjne dotyczące Użytkownika (Dziennikarza, Blogera lub Wydawcy) w Serwisie polega na zweryfikowaniu przez Administratora prawdziwości danych podanych przez niego w trakcie procedury rejestracji w Serwisie.  
 2. W przypadku stwierdzenia prawdziwości podanych danych Administrator informuje o tym Użytkownika, którego dotyczy przeprowadzone postępowanie akredytacyjne. Przekazanie Użytkownikowi powyższej informacji jest równoznaczne z udzieleniem mu Akredytacji, o której mowa w Regulaminie (dalej „Akredytacja”), stanowiącej warunek uzyskania przez niego Licencji przewidzianej w § 5. 
 3. Administrator ma prawo nie udzielić Akredytacji w przypadku, gdy podane przez Użytkownika informacje w formularzu akredytacyjnym są niepełne lub nieprawdziwe, a także w przypadku, gdy dotychczasowa działalność danego Użytkownika lub wskazanego w jego wniosku akredytacyjnym medium godzi w interesy Administratora.
 4. Administratorowi przysługuje prawo odwołania Akredytacji w przypadku, gdy po jej udzieleniu Administrator uzyska informację wskazującą na to, że dane udzielone przez Użytkownika są niepełne lub nieprawdziwe, a także w przypadku, gdy – pomimo upomnienia i ostrzeżenia przez Administratora – Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub działa ze szkodą dla Serwisu bądź innych jego Użytkowników. Odwołanie Akredytacji jest równoznaczne z wygaśnięciem Licencji, o której mowa w § 3 1 lit. a.

Obowiązki Użytkownika

§ 7. 

 1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. W szczególności niedozwolone jest po stronie Użytkownika: 
  1. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. korzystanie z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  3. przekazywanie Administratorowi nieprawdziwych danych osobowych, tworzenie Kont na rzecz osób faktycznie nieistniejących, przekazywanie danych osobowych osób trzecich jako własnych danych osobowych, korzystanie z Kont innych Użytkowników, a także udostępnianie własnych Kont osobom trzecim,
  4. przetwarzanie danych osobowych osób utrwalonych w Materiałach w zakresie szerszym niż wynikający z udzielonej Licencji lub w sposób sprzeczny z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy swoich danych dostępowych do Konta, w tym nieudostępniania ich osobom trzecim. Udostępnienie danych dostępowych osobom trzecim może spowodować utratę przez Użytkownika własnych danych konfiguracyjnych i niewłaściwe działanie narzędzi informatycznych udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora w ramach świadczenia Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych dostępowych osobom trzecim.
 4. Zastrzega się, że w przypadku wygaśnięcia Licencji z jakichkolwiek przyczyn, w tym na skutek odwołania Użytkownikowi Akredytacji lub wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, co jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z Materiałów udostępnianych przez Serwis, Licencjobiorca i upoważnieni przez niego sublicencjobiorcy zobowiązani są niezwłocznie zaprzestać dalszego rozpowszechniania udostępnianych Materiałów objętych wygasłą Licencją, a – na żądanie Administratora – usunąć je.

Dane osobowe

§ 8. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator: netPR.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 60/9.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych: iod@netpr.pl, pełne kontakty na https://netpr.pl/iod.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności w celu rejestracji Użytkownika i obsługi konta Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w przypadku udzielenia zgody w oparciu o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w celu przesyłania newsletterów, w tym informacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z udzieloną zgodą;
  3. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. dane dotyczące pobrań Materiałów są przetwarzane w celu opracowania wysokiej jakości oferty Administratora skierowanej do wszystkich Użytkowników Usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne dla realizacji Usług. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania Umowy i przedawnienia roszczeń lub do czasu wycofania zgody, w zakresie, którego zgoda dotyczy. W każdym z powyższych przypadków dane są dodatkowo przechowywane w kopiach zapasowych przez czas do 30 dni, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie oparte jest na przesłance zgody, każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  1. Każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Zgłoszenie takiego sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dla takich celów.
  2. Każda osoba ma również prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Administratora, a także podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. Administrator nie będzie wykorzystywał danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Odpowiedzialność

§ 9.

 1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów umieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie, w szczególności za treść komunikatów prasowych zamieszczonych w Serwisie.
 2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług oferowanych przez inne firmy niż Administrator, takie jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług.
 3. Administrator nie odpowiada za ewentualne czasowe nieprawidłowości w działaniu Serwisu spowodowane przez błędy i awarie wynikłe po stronie dostawców Internetu, zastrzegając jednak, że dołoży wszelkich starań, aby długość ewentualnych przestojów w działaniu Serwisu doprowadzić do minimum.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

Informacje techniczne i pliki cookies

§ 10.

 1. Korzystanie z narzędzi i usług oferowanych przez Administratora wymaga spełnienia warunków technicznych takich jak: dostęp do sieci Internetu oraz korzystanie z przeglądarki internetowej i usługi sieciowej www (world wide web). Korzystanie z usług wymaga nowych wersji stabilnych przeglądarek. Administrator w okresie obowiązywania umowy gwarantuje sukcesywne zapewnianie kompatybilności interfejsów narzędzi i usług z nowymi wersjami przeglądarek internetowych oraz czyni starania o zachowanie ich wstecznej kompatybilności w przypadku, gdy ich popularność wg źródeł cytowanych przez Wikipedię (aktualnie: StatCounter) będzie większa od 10%.
 2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownicy mogą pobierać Materiały w formacie XML.
 3. Użytkownik podczas korzystania z serwisu wyraża zgodę na posługiwanie się przez Serwis plikami cookies zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pliki cookies są niezbędne do właściwego funkcjonowania i monitorowania działania Serwisu. Są one również wykorzystywane w celu dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez Serwis z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych usług dostępnych w Serwisie.
 5. Szczegółowe informacje na temat celów korzystania przez Serwis z plików cookies oraz możliwości ich zablokowania przez Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

Reklamacje

§ 11. 

 1. Reklamacje z tytułu działania Serwisu i świadczonych Usług należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres adminmedia@infowire.pl.
 2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zawiera: 
  1. imię, nazwisko oraz dokładny adres e-mail osoby składającej reklamację,
  2. dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora niezwłocznie, w kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba ją składająca zostanie poinformowana w formie elektronicznej, informację otrzyma na adres e-mail podany w reklamacji.
 4. Reklamacje składane do Administratora przez osobę niebędącą Użytkownikiem lub niedotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane.

Usunięcie konta Użytkownika

§ 12. 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług poprzez usunięcie swojego Konta.
 2. Usunięcie Konta następuje poprzez zastosowanie opcji usuwania Konta z pulpitu konta Użytkownika lub jest dokonywane przez Administratora na żądanie Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta skutkuje usunięciem wszystkich danych Użytkownika z Serwisu. Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług Serwisu.

Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy, z którymi Administratora wiąże umowa o świadczenie Usług, będą informowani drogą elektroniczną w formie informacji wyświetlanej w trakcie logowania się przez Użytkownika na Konto. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu Użytkownik nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia wiążąca go z Administratorem umowa o świadczenie Usług automatycznie wygasa. 
 2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa.

§ 14.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2021 r.