ekonomia/biznes/finanse

Wspólne rekomendacje ZPF i FRFF dla instytucji pożyczkowych zrzeszonych w obu organizacjach w związku z pandemią koronawirusa

Sektor instytucji pożyczkowych, jak wiele innych branż, został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Stajemy dziś przed egzaminem z odpowiedzialności wobec naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, inwestorów i kontrahentów.

Podejmując jakiekolwiek decyzje musimy mieć na uwadze, że zachwianie stabilności sektora pożyczek pozabankowych doprowadzi kilkadziesiąt tysięcy osób do utraty miejsc pracy, a co za tym idzie dochodów, zawirowań na rynku kapitałowym w związku z brakiem możliwości wykupu obligacji, a także ograniczeniem dostępności finansowania dla klientów go potrzebujących.

Niemniej rozumiemy trudną sytuację części naszych klientów. Jako branża proponujemy działania, które wesprą pożyczkobiorców.

Mając na uwadze, że modele biznesowe instytucji pożyczkowych są zróżnicowane, a dobór odpowiedniego instrumentu wsparcia powinien być uzależniony od rodzaju finansowania oferowanego przez podmiot oraz sytuacji i oczekiwań klienta, rekomendujemy instytucjom pożyczkowym wdrożenie jednego lub wielu z poniższych rozwiązań:

  1. Zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do 1 miesiąca, w zależności od rodzaju produktu, z możliwością przedłużenia o kolejny okres.
  2. Przesunięcie daty spłaty rat pożyczki i z ewentualnym, odpowiednim do tego przesunięcia wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa.
  3. Obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej przez okres do 2 miesięcy z ewentualnym odpowiednim wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa i możliwością przedłużenia na kolejny okres.
  4. Niepobierania, od dnia złożenia wniosku, odsetek za zwłokę, w przypadku zalegania przez klienta z płatnością raty, przez okres uzgodniony z klientem.

Powyższe działania będą realizowane na wniosek klienta, który na dzień 29 lutego 2020 roku nie był w zwłoce w obsłudze pożyczki, uzasadniony sytuacją finansową związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i w ramach obowiązującego w Polsce prawa.

Ułatwienia będą dotyczyć pożyczek pozabankowych i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność uruchomienia pomocy w zakresie spłaty pożyczek pozabankowych złą sytuacją finansową, spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Instytucje pożyczkowe nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia wsparcia. Umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany. Zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub telefonicznie, stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z instytucją pożyczkową. Instytucje pożyczkowe dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z instytucją pożyczkową, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Związek Przedsiębiorstw Finansowych rekomendują, aby zapisy tego komunikatu zostały wdrożone i stosowane przez instytucje pożyczkowe w terminie możliwie najkrótszym, ale nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania powyższych rekomendacji.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego apelują jednocześnie do organów państwowych o podjęcie pilnych działań, łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność polskiego systemu finansowego.

Gotowość podjęcia przez instytucje pożyczkowe dalej idących działań, wspierających klientów jest bowiem warunkowana uzyskaniem wsparcia ze strony instytucji państwowych. Wśród niezbędnych działań, które umożliwiłyby sektorowi utrzymanie płynności wymienić należy:

  • umożliwienie zaliczania strat na niespłaconych pożyczkach do kosztów uzyskania przychodów;
  • możliwość korzystania z preferencyjnych linii kredytowych w celu wsparcia płynności;
  • wykup obligacji korporacyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju lub inną instytucję kontrolowaną przez Rząd;
  • odroczenie płatności zobowiązań publicznoprawnych.

Sektor pozabankowych pożyczek gotówkowych od wielu lat z powodzeniem uzupełnia ofertę sektora bankowego, udzielając finansowania tysiącom Polaków. Instytucje pożyczkowe działają w oparciu o szereg regulacji, dzięki czemu sektor jest transparentny i profesjonalny. Firmy pożyczkowe same dokładają wszelkich starań, aby prowadzić działalność z poszanowaniem zasad etycznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Instytucje pożyczkowe to ludzie. Sektor zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób, obsługuje kilkaset tysięcy klientów, pozyskuje finansowanie w postaci emisji obligacji oraz angażuje kapitały własne.

Instytucje pożyczkowe nie gromadzą depozytów, nie udzielają pożyczek ze środków powierzonych przez klientów. Instytucje pożyczkowe są podmiotami oferującymi jeden rodzaj usługi finansowej – pożyczki. Powoduje to, że nie są w stanie kompensować strat w tym segmencie przychodami, uzyskiwanymi w innych segmentach oferowanych usług – jak robią to podmioty oferujące szerszą gamę produktów, czyli banki.

Instytucje pożyczkowe borykają się również z wymagającymi rozwiązaniami regulacyjnymi – są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego niezależnie od tego, czy klient spłaci pożyczkę, czy nie, podczas gdy inne podmioty udzielające kredytów mogą niespłacone wierzytelności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając podstawę opodatkowania.

Wierzymy, że w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji wspólnie i we współpracy z klientami oraz administracją publiczną, wypracujemy pakiet rozwiązań, które pozwolą nie tylko odciążyć naszych klientów, ale także przetrwać samej branży. Jesteśmy otwarci na dialog z sektorem publicznym, aby zaproponować optymalne w tej ciężkiej sytuacji rozwiązania.

***

kontakt dla mediów
Manager PR, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Małgorzata Niemsowicz

mniemsowicz@zpf.pl

informacje o firmie

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego działa od 2016 roku. Skupia w swoim gronie przedstawicieli firm pożyczkowych mających 60 proc. udziału w rynku pożyczek pozabankowych w Polsce, w tym takie firmy jak: Provident Polska, Everest Finanse (Bocian Pożyczki) i Profi Credit. Jej zadaniem jest dbałość o rozwój sektora finansowego w zakresie regulacji prawnych, eliminacji patologii rynkowych oraz promocję działań na rzecz bezpiecznego korzystania z usług finansowych. Misją jest budowanie dialogu liderów rynku pożyczek pozabankowych z instytucjami publicznymi oraz organizacjami konsumenckimi na rzecz tworzenia sprzyjających uwarunkowań prawnych i edukacji finansowej konsumentów. Organizacja systematycznie monitoruje zmiany zachodzące na rynku pożyczek pozabankowych poprzez opracowywanie analiz i raportów branżowych. Angażuje się w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej konsumentów i promowania dobrych praktyk oraz zasad etycznych w sektorze pożyczkowym, co pozwala podnosić bezpieczeństwo na rynku finansowym.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse