ekonomia/biznes/finanse energetyka

Grupa Enea wypracowała stabilne wyniki finansowe i operacyjne w I kwartale 2024 r. w wymagającym otoczeniu rynkowym

23.05.2024 | Enea

Wyniki Grupy Enea po trzech miesiącach 2024 r. potwierdzają stabilną pozycję Enei na rynku, pomimo dużej dynamiki i zmian zachodzących w otoczeniu. Grupa poprawiła wynik EBITDA w ujęciu r/r w trzech z czterech kluczowych segmentów działalności. Odnotowała przyrost wartości EBITDA Grupy, zysku netto oraz poprawę wskaźnika dług netto/EBITDA. W kolejnych miesiącach 2024 r. Enea będzie się koncentrować na realizacji ambitnego planu CAPEX, który obejmie dystrybucję, wytwarzanie, wydobycie oraz obrót, by odpowiedzialnie i skutecznie przeprowadzić Grupę przez proces zielonej transformacji.

  • Grupa Enea wypracowała wyższą r/r EBITDA w wysokości 1,88 mld zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły 8,38 mld zł i były niższe r/r o 33%.
  • Produkcja energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wyniosła 4,4 TWh, ze źródeł OZE 558 GWh.
  • Nakłady inwestycyjne wyniosły 441 mln zł, w tym 257 mln zł stanowiły inwestycje w dystrybucję, która konsekwentnie zyskuje potencjał do przyłączania nowych źródeł.
  • Grupa sfinalizowała transakcje pozyskania finansowania rozwoju projektów w obszarze dystrybucji i inwestycji w odnawialne źródła energii.
  • Rada Nadzorcza Enei pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu pokrycia straty netto za ubiegły rok (ponad 1,6 mld zł) z przyszłych zysków oraz rekomendację niewypłacenia dywidendy za 2023 r. w celu zwiększenia kapitału na kluczowe inwestycje.

Stabilną sytuację finansową koncernu w czasie jego transformacji i całego sektora energetycznego potwierdzają przyznane spółce - przez Agencję Fitch Ratings - długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB”. Wzmacnianie wiarygodności na rynku i wśród inwestorów jest kluczowe w kontekście realizacji transformacji Grupy i zapewnienia bezpiecznego finansowania planów inwestycyjnych we wszystkich kluczowych segmentach działalności.

W I kwartale 2024 r. Enea pozyskała 2 mld zł na finansowane inwestycji w dystrybucję i odnawialne źródła energii

Na początku 2024 r. Enea podpisała dwie umowy kredytowe, pozyskując zewnętrzne finansowanie na rozwój swoich planów inwestycyjnych. Spółka zawarła umowę kredytu o wartości 1 mld zł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii. Grupa zawarła również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) drugą już – w krótkiej perspektywie czasowej - umowę kredytu inwestycyjnego. Pozyskane w dwóch etapach (w grudniu 2023 i w styczniu 2024 r.) 2 mld zł zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji, które będą realizowane do 2025 r. Finansowane w ten sposób inwestycje wspierają transformację Grupy w kierunku zeroemisyjnym.

Realizowane zadania inwestycyjne wspierają zieloną zmianę Enei

Od stycznia do marca 2024 r. Grupa Enea wydała 441 mln zł na inwestycje. Największe nakłady zostały poniesione w obszarze dystrybucji: 257 mln zł, z czego 150 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców, a 25 mln zł na przyłączenia nowych źródeł. Na koniec I kwartału 2024 r. liczba przyłączonych do sieci Enei Operator źródeł odnawialnych wyniosła blisko 180 tys. instalacji o łącznej mocy ponad 6,1 GW.

Pozyskana w 2023 r. farma wiatrowa Bejsce (woj. świętokrzyskie) o mocy 20 MW jest w trakcie budowy. Zakończenie prac planowane jest na 2025 r., ale energetyzacja 10 MW ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku. W Grupie rozpoczęły się prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I (woj. zachodniopomorskie), a w przededniu realizacji jest farma fotowoltaiczna Jastrowie II (woj. wielkopolskie). Na terenie należącej do Grupy farmy wiatrowej Darżyno (woj. pomorskie), pracuje już nowa instalacja hybrydowego OZE, w skład której wchodzą 2 MW instalacja fotowoltaiczna i 6 MW farma wiatrowa. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania cable pooling, czyli połączeniu dwóch źródeł energii odnawialnej w ramach jednego przyłącza, są wykorzystywane efektywniej i pokazują kierunek optymalnego wykorzystania zdolności przyłączeniowych sieci.

Rozwój Grupy Enea odbywa się w oparciu o solidne podstawy finansowe i operacyjne

W I kwartale 2024 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,88 mld zł, to wzrost r/r o  833 mln zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody były niższe r/r i wyniosły 8,38 mld zł (wobec 12,53 mld zł w ubiegłym roku). Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 1,04 mld zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na poziomie 0,85 wobec 2,83 w analogicznym okresie 2023 r. i potwierdza zdolność Grupy do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na dalszy rozwój OZE i sieci.

Najwyższa EBITDA, wynosząca blisko 930 mln zł, została wypracowana w obszarze wytwarzania. To wzrost r/r o 440 mln zł. Wpływ na to miał głównie wzrost wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych, w którym odnotowano zwiększenie marży na obrocie, wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy. W Segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA związany m.in. ze zrealizowaniem niższej marży na Zielonym Bloku (to głównie efekt niższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów biomasy). Ponadto, w całym obszarze wytwarzania istotny jest efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczący poniesionych kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

W I kwartale 2024 r. Grupa wytworzyła prawie 4,4 TWh energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 558 GWh i nieznacznie spadła r/r o 3%.. Sprzedaż ciepła w obszarze wytwarzania wyniosła 2,3 PJ (petadżuli), to wynik niższy r/r o około 4%. 

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 613 mln zł (wzrost r/r o 187 mln zł). To efekt wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych. W I kwartale 2024 r. Enea Operator dostarczyła 5,2 TWh usług dystrybucji do blisko 2,8 mln odbiorców końcowych.

Wynik EBITDA obszaru obrotu ukształtował się na poziomie 80 mln zł, co jest efektem głównie  wzrostu marżowości na rynku detalicznym, przy jednoczesnym spadku przychodów z tytułu rekompensat i spadku wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia. W omawianym okresie wolumen sprzedaży energii elektrycznej wyniósł 6,5 TWh i był wyższy r/r o 13%. Wzrost spowodowany był zmianami w portfelu klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej r/r o 14% (643 GWh), z kolei w segmencie gospodarstw domowych o 8% (103 GWh). W I kwartale 2024 r. Grupa Enea praktycznie zaprzestała sprzedaży paliwa gazowego, co odzwierciedla wolumen sprzedaży tego paliwa, który spadł r/r o 99,6%.

Łączne przychody Grupy ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym spadły w stosunku do I kwartału 2023 r. o 675 mln zł, czyli ponad 15%, co jest odzwierciedleniem spadku cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

W obszarze wydobycia: przychody ze sprzedaży LW Bogdanka osiągnęły 815,9 mln zł, EBITDA sięgnęła 162,5 mln zł, zaś EBIT – 48,3 mln zł. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 1,88 mln ton, a sprzedaż 1,76 mln ton.

 

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA PO I KWARTALE 2024 ROKU:

 

Grzegorz Kinelski, prezes Enei: 

– Priorytetem nowego zarządu  jest racjonalne i skuteczne zarządzanie Grupą Enea w kierunku adaptacji organizacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz przygotowanie na wyzwania transformacji.  Chcemy być gotowi do wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarządczych oraz nowych technologii i budowy nowoczesnego parku generacji energii ze źródeł OZE, które będą wspierać zrównoważony rozwój i odpowiadać na potrzeby przyszłości. Kontynuujemy analizy możliwych kierunków rozwoju Grupy w kontekście aktualizacji strategii.

Planowane w 2024 r. nakłady inwestycyjne wpłyną na wzrost mocy produkcyjnych z OZE, przyłączeń nowych odbiorców i nowych źródeł OZE. Będą również wspierać rozwój inteligentnej sieci energetycznej i modernizację sieci dystrybucyjnych. W tym roku Grupa planuje przeznaczyć ponad 161 mln zł na projekty w nowe moce OZE, w większości instalacje fotowoltaiczne. Jednocześnie pracujemy nad wieloma projektami we wstępnej fazie rozwoju i przewidujemy intensywne przyspieszenie w zakresie posiadanych mocy OZE od 2025 r. Blisko połowa planowanych na 2024 r. nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na dystrybucję – powiedział Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

 

Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka:

– Ostateczne wyniki finansowe spółki za I kwartał 2024 roku można ocenić pozytywnie, pomimo wyzwań jakie stawia przed spółką rynek sprzedaży węgla. Spółka w I kwartale zwiększyła produkcję i sprzedaż węgla handlowego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Istotny wpływ na odnotowane wyniki finansowe miała niższa cena sprzedaży węgla oraz zmniejszone zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spółka zachowuje zdolność do bieżącego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową, dzięki wcześniejszym i bieżącym pracom przygotowawczym, co umożliwia zwiększenie produkcji w razie potrzeby – powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

kontakt dla mediów
Berenika Ratajczak
Rzeczniczka prasowa, Biuro Prasowe Grupy Enea
Berenika Ratajczak

berenika.ratajczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 13

tel: +48 727 561 213

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Berenika Ratajczak
Rzeczniczka prasowa, Biuro Prasowe Grupy Enea
Berenika Ratajczak

berenika.ratajczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 13

tel: +48 727 561 213

informacje o firmie