przemysł ciężki ekonomia/biznes/finanse

KGHM opublikował raport za pierwszy kwartał 2024 roku

15.05.2024 | KGHM Polska Miedź
Grupa Kapitałowa KGHM zrealizowała zakładane na pierwszy kwartał 2024 roku wolumeny produkcji w aktywach krajowych i zagranicznych w głównych liniach produktowych. Produkcja górnicza w aktywach krajowych wyniosła 102,5 tys. ton miedzi w urobku co stanowi wzrost o 2,0 tys. ton (+2 proc.) w stosunku do wielkości zrealizowanej w pierwszym kwartale 2023 roku.

STABILNA PRODUKCJA

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 179 tys. ton i była wyższa o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Produkcja miedzi w koncentracie w aktywach krajowych wyniosła 102,5 tys. ton Cu co stanowi wzrost o 2,0 tys. ton (+2 proc.). Wzrost wynika z lepszej jakości urobku z Zakładów Górniczych i jego przerobienia w Zakładach Wzbogacenia Rud. W okresie 3 miesięcy 2024 r. wydobycie urobku było na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Zgodnie z założeniami produkcyjnymi dotyczącymi wolumenów katod produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 146,2 tys. ton i była niższa o 2,9 tys. ton w stosunku do realizacji z pierwszego kwartału poprzedniego roku. Produkcja katod wynika z realizacji przyjętych założeń w planie produkcji na 2024 r. – budowa zapasu anod na planowy remont w HMG- I. Produkcja srebra metalicznego w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 310 ton i była mniejsza o 65,1 ton w porównaniu do I kwartału 2023 r. Spadek produkcji srebra metalicznego wynika z wykonania w I kwartale 2024 planowanego remontu technologicznego na Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów oraz cykli remontowych w poprzedzających kwartałach.

Produkcja miedzi w SG wyniosła 17,0 tys. t (na 55% udziale KGHM) i była niższa w ujęciu rocznym ze względu na niższą zawartość miedzi w rudzie oraz niższy uzysk metalu.

W segmencie KGHM INTERNATIONAL zanotowany wzrost produkcji w ujęciu rocznym o 100 proc. do 16 tys. ton, to przede wszystkim efekt istotnej poprawy parametrów kopalni Robinson – wyższa zawartość miedzi w rudzie (+36 proc.), wyższy uzysk (+60 proc.), wyższe wydobycie (+67 proc.).

BEZPIECZNE FINANSE

Grupa KGHM zamknęła pierwszy kwartał 2024 roku dobrymi wynikami finansowymi tj. 8,3 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 1,6 mld zł wyniku operacyjnego EBITDA i 0,4 mld zł zysku netto.

Na zmniejszenie przychodów oraz wyniku operacyjnego, w relacji rok do roku, miał wpływ mniej korzystny średni kurs walutowy USD/PLN oraz spadek notowań miedzi. Rejestrowane w drugiej połowie marca wzrosty cen metali szlachetnych nie przełożyły się w perspektywie pierwszego kwartału na bardziej stanowczą reakcję inwestorów. W pierwszym kwartale 2024 roku średni kurs USD do PLN był o 9 proc. niższy od kursu z pierwszego kwartału 2023. W efekcie cena miedzi wyrażona w PLN była w o blisko 14 proc. niższa niż rok wcześniej.

W trzech pierwszych miesiącach 2024 roku przychody przekroczyły 10 proc. przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej z jednym odbiorcą i wyniosły już 834 mln zł. W okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie zrealizowano przychodów przekraczających 10 proc. przychodów z umów z klientami GK.

Miedziowa spółka ma bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec pierwszego kwartału 2024 roku wyniósł 1,5. KGHM kontroluje koszty i posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych.

INWESTYCJE

KGHM konsekwentnie realizuje i planuje projekty górnicze czy hutnicze na oddziałach spółki (rozbudowa sieci rurociągów, uzbrojenie podziemnej infrastruktury). Wykonanych zostało 11,7 km nowych wyrobisk górniczych. W Hucie Miedzi Legnica trwa odbiór dokumentacji elektrycznej i uruchomienie procesów wytwórczych oraz prefabrykacji elementów w projekcie modernizacji elektrorafinacji. Zgodnie z harmonogramem kończy się nadbudowa grobli na Żelaznym Moście.

W spółce prowadzona jest wymiana parku maszynowego – zakupionych zostało 69 maszyn górniczych dla trzech zakładów górniczych.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W bieżącym roku KGHM kontynuuje intensywne działania związane z racjonalną i odpowiedzialną produkcją. Spółka realizuje Politykę Klimatyczną oraz projekty dotyczące transformacji energetycznej. KGHM Polska Miedź S.A prowadzi projekty elektrowni fotowoltaicznych oraz wiatrowych na gruntach własnych oraz projekty akwizycyjne OZE. Ostatnie przejęcie udziałów w trzech spółkach celowych, posiadających projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 42 MW pozwoliło na zwiększenie liczby farm fotowoltaicznych w dyspozycji Spółki do ośmiu, zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim, z łączną mocą 47 MW. W pierwszym kwartale własne źródła energii, w tym OZE, pozwoliły pokryć 23,93 proc. ogólnego zużycia energii elektrycznej w KGHM.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie