ekonomia/biznes/finanse

Grupa TAURON: 4,3 mld zł EBITDA i 26-proc. wzrost nakładów inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 r.

  • 4,3 mld zł EBITDA i 18,4 proc. marży EBITDA
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,0x wobec 2,9x na koniec 2022 r.  (wszystkie dane skonsolidowane za I półrocze 2023 r.
  • 55 proc. łącznej EBITDA Grupy przypada na stabilny, regulowany segment Dystrybucja
  • 1,9 mld zł nakładów inwestycyjnych (26 proc. wzrost r/r), w tym 1,2 mld zł w segmencie Dystrybucja

– Grupa TAURON konsekwentnie realizuje zaprezentowaną w 2022 roku strategię Zielonego Zwrotu. Przypomnę, że pod koniec zeszłego roku sprzedaliśmy trzy zakłady górnicze, kończąc tym samym działalność w obszarze wydobycia węgla kamiennego. Teraz, po ustaleniu ze Skarbem Państwa kluczowych warunków transakcji, zbliżamy się do finalizacji procesu wydzielenia ze struktur Grupy TAURON węglowych aktywów wytwórczych i przeniesienia ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Dzięki wydzieleniu aktywów węglowych diametralnie poprawi się postrzeganie Grupy TAURON na rynkach finansowych i kapitałowych. Będziemy bardziej atrakcyjnym partnerem dla instytucji finansujących inwestycje energetyczne, co przełoży się na rosnącą dostępność środków finansowych. W najbliższych latach najszerszy strumień inwestycyjny skierujemy na sieci dystrybucyjne, które stanowią fundament skutecznej transformacji energetycznej – dodaje Paweł Szczeszek.

Pozytywnie na wyniki finansowe wypracowane przez Grupę TAURON w pierwszym półroczu tego roku wpłynęła stabilizacja na rynku energii elektrycznej oraz stabilna praca bloku 910 MW w Jaworznie. Należy jednak podkreślić, że na wzrost wyników istotny, pozytywny wpływ miały zdarzenia jednorazowe dotyczące w szczególności salda doszacowania różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucja oraz otrzymanie w drugim kwartale br. środków finansowych w ramach zawartej ugody z generalnym wykonawcą bloku w Jaworznie – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Konsekwencją solidnych wyników finansowych osiągniętych w I półroczu 2023 r. jest znaczący spadek wskaźnika dług netto/EBITDA, tj. do poziomu 2,0x. To ważne nie tylko ze względu na bieżącą stabilność finansową Grupy, ale również w kontekście ambitnych wyzwań inwestycyjnych związanych z transformacja energetyczną, które stoją przed nami w perspektywie najbliższych lat – dodaje Krzysztof Surma.

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I półrocze 2023 r.

I półrocze 2022 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2023 r.

II kwartał 2022 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

25,98

27,46

(5)

12,32

13,20

(7)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 893

5 806

2

5 893

5 806

2

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

6,30

7,84

(20)

2,44

3,94

(38)

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,87

0,92

(5)

0,34

0,38

(10)

       Produkcja z biomasy

TWh

0,10

0,22

(56)

0,04

0,09

(56)

       Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

0,78

0,71

10

0,31

0,29

7

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,21

6,20

-

1,79

1,68

7

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

15,40

15,96

(3)

7,04

7,53

(6)

Grupa TAURON świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 5,89 mln odbiorców końcowych. W I półroczu 2023 r. dostarczyła łącznie niemal 26 TWh energii elektrycznej. Wolumen usług dystrybucyjnych był o 5 proc. niższy r/r. Główną przyczyną spadku wolumenu było osłabienie koniunktury gospodarczej i wynikający z niej spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, głównie wśród klientów biznesowych.

Spółki Grupy TAURON wyprodukowały w I półroczu br. 6,3 TWh energii elektrycznej (w tym 0,87 TWh ze źródeł odnawialnych), co oznacza produkcję ok. 20 proc. niższą w porównaniu do I półrocza 2022 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 7,84 TWh (w tym 0,92 TWh ze źródeł odnawialnych).

W I półroczu 2023 r. segment OZE obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne wyprodukował 0,78 TWh energii elektrycznej, tj. o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,71 TWh), głównie dzięki korzystniejszym warunkom hydrologicznym oraz wzrostowi mocy zainstalowanej w OZE. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła w I półroczu 2023 r. 0,10 TWh i była o 56 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosła 569 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 19 MW mocy w fotowoltaice). W stosunku do zeszłego roku wzrosła o 44 MW na skutek oddania do eksploatacji w drugiej połowie 2022 r. farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW i farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Razem z 90 MW mocy w blokach biomasowych Grupa TAURON dysponuje źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW.

Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 6,21 PJ i była na porównywalnym poziomie do I półrocza 2022 r.

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I półrocze
2023 r.

I półrocze
2022 r.

(łącznie z działalności kontynuowanej oraz działalności zaniechanej)

Zmiana (proc.)

II kwartał
2023 r.

II kwartał
2022 r.

(łącznie z działalności kontynuowanej oraz działalności zaniechanej)

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

23 282

18 124

28

9 723

8 311

17

Rekompensaty

4 279

-

 

1 975

-

 

EBIT

3 185

1 166

173

1 488

(252)

-

EBITDA

4 274

2 351

82

2 044

396

416

Marża EBITDA

18,4 proc.

13,0 proc.

5,4 p.p.

21,0 proc.

4,8 proc.

16,3 p.p

Wynik netto

1 876

629

198

840

-272

-

Marża netto

8,1 proc.

3,5 proc.

4,6 p.p.

8,6 proc.

-3,3 proc.

11,9 p.p

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 873

627

199

839

-273

-

EBITDA w podziale na segmenty operacyjne

EBITDA (mln PLN)

I półrocze
2023 r.

I półrocze
2022 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał
2023 r.

II kwartał
2022 r.

Zmiana (proc.)

Wytwarzanie

957

(30)

-

499

(925)

-

OZE

276

296

(7)

90

110

(18)

Dystrybucja

2 330

1 709

36

1 044

845

24

Sprzedaż

547

41

1 234

402

144

179

Pozostała działalność

115

125

(8)

45

65

(31)

Pozycje nieprzypisane i wyłączenia

49

(121)

-

(36)

(53)

(32)

EBITDA z działalności kontynuowanej

4 274

2 020

112

2 044

186

999

Działalność zaniechana (segment Wydobycie)

0

331

-

0

210

-

EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej

4 274

2 351

82

2 044

396

416

Grupa TAURON osiągnęła w I półroczu 2023 r. 4,3 mld zł EBITDA, tj. o 82 proc. więcej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,87 mld zł w porównaniu do 627 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r. (wzrost o blisko 200 proc.). Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miał segment Dystrybucja, który odpowiada za 55 proc. EBITDA Grupy oraz segment Wytwarzanie, którego udział w EBITDA I półrocza 2023 r. wyniósł 22 proc. Wynik EBITDA segmentu Sprzedaż stanowił 13 proc., a segmentu OZE 6 proc. łącznej EBITDA Grupy.

W I półroczu 2023 r. marża EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 18,4 proc. i była o 5,4 p.p. wyższa od marży EBITDA wypracowanej w analogicznym okresie 2022 r. Grupa poprawiła również marżę na poziomie wyniku netto o 4,6 p.p. Znaczący wpływ na wzrost marż miało rozpoznanie w wynikach I półrocza 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w kwocie 943 mln zł, a także znacząca poprawa r/r wyników segmentów Dystrybucja i Sprzedaż.

Przychody ze sprzedaży wypracowane w I półroczu 2023 r. przez Grupę TAURON łącznie z otrzymanymi rekompensatami wyniosły 27,6 mld zł i były o 56 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r., głównie na skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej i przesyłowej. W I półroczu 2023 r. Grupa TAURON odnotowała 47 proc. wzrost r/r kosztów działalności kontynuowanej, na co największy wpływ miał wzrost kosztów paliw, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2. Ponadto w kosztach I półrocza 2023 r. ujęto wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w łącznej kwocie 353 mln zł (w tym w ramach segmentów: Sprzedaż 288 mln zł, Wytwarzanie 49 mln zł, OZE 4 mln zł oraz w ramach pozostałej działalności 12 mln zł).

W związku ze znaczącą poprawą wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy wskaźnik dług netto/EBITDA spadł z poziomu 2,9x na dzień 31 grudnia 2022 r. do poziomu 2,0x na dzień 30 czerwca 2023 r.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON w I półroczu 2023 r. wyniosły 1 865 mln zł i były o 26 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2022 r., kiedy wyniosły 1 481 mln zł. Najwięcej środków (1 220 mln zł) przeznaczono na inwestycje w segmencie Dystrybucja i były one związane przede wszystkim z budową nowych przyłączy oraz modernizacją i odtworzeniem istniejących sieci dystrybucyjnych.

Na drugim miejscu pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych znalazł się segment OZE, w którym przeznaczono 310 mln zł na budowę farm wiatrowych, fotowoltaicznych i modernizację elektrowni wodnych.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

tel: 508 006 292

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

tel: 508 006 292

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.