ekonomia/biznes/finanse

Bank różnorodny i włączający - inicjatywy Banku BNP Paribas w obszarze DEI (diversity, equity, inclusion) zdobywają kolejne uznania

31.05.2023 | Bank BNP Paribas

Od lat jednym z wyróżników Banku BNP Paribas pozostaje dążenie do budowania społeczeństwa wolnego od uprzedzeń i stereotypów. Wszechstronne zaangażowanie banku zostało niedawno kilkukrotnie docenione. Miesięcznik „MyCompany” przyznał bankowi tytuł Marka Godna Zaufania, Forbes wyróżnił go w rankingu „Firma przyjazna tacie na etacie”. Bank znalazł się też na liście liderów wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w Polsce - Diversity IN Check 2023. W maju Bank BNP Paribas ogłosił udział w kolejnej inicjatywie – tym razem na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Na początku maja br. bank zawarł z Fundacją Aktywizacja porozumienie o współpracy partnerskiej pt. „INCLU(VI)SION: Nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”. Jej celem jest ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami wejścia na polski rynek pracy.

- Nie tylko ułatwiamy osobom z niepełnosprawnościami dostęp do naszych usług, ale również chętnie je zatrudniamy. Podpisanie porozumienia z Fundacją Aktywizacja, to kolejny ważny krok w kierunku wyrównywania szans na rynku pracy. W ramach współpracy zamierzamy promować dobre praktyki oraz wspierać badania służące identyfikacji barier i szans w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – mówi Izabella Chauffour, dyrektorka Departamentu Wynagrodzeń, Benefitów, Raportowania i Relacji Pracowniczych w Banku BNP Paribas. 

Tato! Równość rodzicielska zaczyna się w domu

Bank BNP Paribas dąży także do zapewienia równej pozycji kobiet i mężczyzn w biznesie. Stale pracuje nad zmniejszeniem luki płacowej (w banku wynosi ona 6,5% wg stanu na koniec 2022) oraz transparentnie komunikuje ją w raportach niefinansowych. Dba o równą reprezentację kobiet i mężczyzn już na etapie pozyskiwania talentów i zwraca uwagę na budowanie przyjaznej atmosfery wokół rodzicielstwa. W banku aktywnie działa grupa ojców „Tato, masz to jak w banku”. Panowie działają na rzecz rozwijania kompetencji rodzicielskich i równych praw obojga rodziców. W ramach corocznych Tygodni Rodzicielskich bank organizuje warsztaty tematyczne,, w tym również specjalnie dedykowane ojcom. Organizacja wspiera inicjatywy Fundacji Share The Care służące wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem i jest współautorem wydanych przez fundację publikacji „Przewodnika dla pracodawców „50/50 to się wszystkim opłaca”, „Równi w domu, równi w pracy. Przewodnik dla pracodawców i pracujących rodziców”. Dobre praktyki w obszarze równości rodzicielskiej zostały docenione m.in. przez redakcję Forbes Women i UNGC Network Poland. Organizacje przyznały bankowi wyrożnienie w rankingu „Firma przyjazna tacie na etacie”, którego są inicjatorami.

Inicjatywy na rzecz społeczności LGBT+ zyskują uznanie

Redakcja magazynu MyCompany doceniła dążenie banku do tworzenia otwartego i bezpiecznego środowiska dla osób LGBT+ tytułem Marka Godna Zaufania w kategorii „Wszystkie kolory tęczy”. O wyróżnienie zdecydowały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców. Potwierdzeniem wrażliwości banku na sytuację osób nieheteronormatywnych są m.in. obecność na Paradzie Równości, utworzenie i działanie sieci pracowników BNP Paribas PRIDE Poland czy ustawienie tęczowej "Ławki Dialogu" na patio centrali banku w Warszawie. Bank stosuje także zasady Grupy BNP Paribas - Deklarację BNP Paribas dotyczącą praw człowieka i Kodeks Postępowania, a także wdraża "Politykę zarządzania różnorodnością”. Poprzez inicjatywy, takie jak Dekalog Równego Traktowania, szkolenia antydyskryminacyjne i antymobbingowe, Dni Różnorodności oraz wspieranie oddolnych inicjatyw pracowników, dba o rozwój inkluzywnej kultury organizacji. 

Pod koniec maja Bank BNP Paribas po raz piąty z rzędu został uhonorowany na Liście Diversity IN Check 2023, czyli zestawieniu pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w Polsce. Lista tworzona jest na podstawie badania Diversity IN Check, prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z agencją badawczą PBS, które diagnozuje dojrzałość pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych organizacji.

- Dzięki naszym działaniom na rzecz równości płci, wsparciu rodzicielstwa i promowaniu inkluzywnej kultury organizacyjnej, możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy przykładem instytucji finansowej, która aktywnie działa na rzecz różnorodności i włączenia, buduje pozytywne relacje z Klientami i społecznością. Doceniamy uznanie mediów i organizacji pozarządowych, które uhonorowały nas wyróżnieniami. Te nagrody stanowią dla nas motywację do kontynuowania naszej pracy i dalszego rozwijania inicjatyw w obszarze D&I – podsumowuje Małgorzata Petru, menedżerka ds. zarządzania różnorodnością i włączeniem, Diveristy Officerka w Banku BNP Paribas.

Bank aktywnie działa również na rzecz osób powyżej 50 roku życia wspierając także dialog międzypokoleniowy oraz rozwój zawodowy pracowników organizując m.in. cykl szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych np. „I can do IT” - umożliwiający podnoszenie kompetencji cyfrowych. W banku działa także oddolna inicjatywa pracownicza Wiek Agawy utworzona przez społeczność osób 50+. Pod koniec ubiegłego roku sieć przeprowadziła anonimowe badania ankietowe dotyczące sytuacji tej grupy pracowniczej i na podstawie uzyskanych wyników prowadzi szereg działań odpowiadających na jej potrzeby i wspierających współpracę różnorodnych pokoleń.

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie