ekonomia/biznes/finanse

Grupa TAURON: 26,8 mld zł przychodów i 2,8 mld zł EBITDA w okresie trzech kwartałów 2022 r.

 

- EBITDA: spadek o 23 proc. r/r do 2,8 mld zł. Marża EBITDA: 11 proc.

- Ponad 80 proc. łącznej EBITDA Grupy przypada na stabilny, regulowany segment Dystrybucja

- 52 proc. wzrost r/r EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii

- 2,6 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym ponad 1,4 mld zł w segmencie Dystrybucja

- Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 3,3x, wobec 2,4x na koniec 2021 r.

(wszystkie dane skonsolidowane za I-III kwartał 2022 r.)

Grupa TAURON intensywnie pracuje nad transformacją swojej działalności zgodnie z założeniami strategicznymi Zielonego Zwrotu. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy ze Skarbem Państwa umowę przybliżającą nas do zakończenia z końcem tego roku procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy, zakończyliśmy budowę dwóch farm wiatrowych oraz kupiliśmy projekty OZE do developmentu o mocy około 70 MW. Dodatkowo, na etapie zaawansowanych analiz, mamy kilkanaście projektów OZE o łącznej mocy ok. 600 MW. Zgodnie z naszą strategią, do 2025 r. chcemy dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej  w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w perspektywie 2030 r. 3700 MW. Będzie to wówczas stanowić ok. 80 proc. łącznych mocy wytwórczych Grupy – mówi Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę TAURON w ciągu 9 miesięcy 2022 roku pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę kontraktów – mówi Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I-III kwartał 2022 r.

I-III kwartał 2021 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2022 r.

III kwartał 2021 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

40,31

40,06

1

12,85

13,30

(3)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 819

5 757

1

5 819

5 757

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

11,10

11,38

(2)

3,30

3,64

(9)

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,20

1,23

(2)

0,28

0,34

(18)

Produkcja z biomasy

TWh

0,28

0,30

(7)

0,06

0,07

(14)

Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

0,93

0,94

(1)

0,22

0,27

(19)

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,91

8,01

(14)

0,71

0,79

(10)

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

33,94

34,14

5

10,37

11,62

(11)

Produkcja węgla handlowego

mln ton

3,40

3,70

(8)

0,70

1,00

(30)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

3,47

3,99

(13)

0,70

1,64

(57)

 

 

W okresie od I do III kwartału 2022 r. wolumen dystrybucji Grupy TAURON wyniósł 40,31 TWh energii elektrycznej, czyli o 1 proc. więcej r/r, a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,82 mln odbiorców. W analogicznym okresie 2021 r. segment Dystrybucja dostarczył 40,06 TWh energii elektrycznej do 5,76 mln odbiorców.

Grupa TAURON wyprodukowała 11,1 TWh energii elektrycznej (w tym 1,2 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 11,38 TWh (w tym 1,23 TWh ze źródeł odnawialnych). W okresie 9 miesięcy 2022 r. segment OZE wyprodukował 0,93 TWh energii elektrycznej, tj. o 1 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,94 TWh). Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych Segmentu OZE wyniosła na dzień 30 września 2022 r. 569 MW mocy elektrycznej i była o 44 MW wyższa wobec poprzedniego kwartału w związku z oddaniem do eksploatacji farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW oraz farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,29 TWh, tj. o 1 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,29 TWh). Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 6,91 PJ i była niższa o 14 proc. w porównaniu z 8,01 PJ w analogicznym okresie 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r.

Produkcja węgla handlowego w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. wyniosła 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie niższy o 13 proc. i wyniósł 3,47 mln ton.

W okresie trzech kwartałów 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 57 proc. węglem kamiennym z zakładów górniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I-III kwartał 2022 r.

I-III kwartał 2021 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2022 r.

III kwartał 2021 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

26 810

17 864

50

8 690

5 998

45

EBIT

1125

1025

10

(41)

294

-

EBITDA

2 846

3 707

(23)

495

787

(37)

Marża EBITDA

10,6 proc.

20,8proc.

(10,2 p.p.)

5,7 proc.

13,1 proc.

(7,4 p.p.)

Zysk / (strata) netto

397

497

(20)

-232

115

-

Marża zysku / (straty) netto

1,5 proc.

2,8 proc.

(1,3 p.p.)

-2,7 proc.

1,9 proc.

(4,6 p.p.)

Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

395

457

(14)

-232

101

-

W okresie od I do III kwartału 2022 r. Grupa Kapitałowa TAURON wypracowała 26,8 mld zł przychodów, czyli o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, usług dystrybucyjnych, gazu i węgla.

W okresie 9 miesięcy br. Grupa TAURON osiągnęła 2,85 mld zł EBITDA, tj. o 23 proc. mniej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 395 mln zł w porównaniu do 457 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miały segmenty: Dystrybucja, Sprzedaż oraz OZE. Znaczący wpływ na wyniki finansowe segmentu Wytwarzanie w III kwartale 2022 r. miały postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii elektrycznej na rynku giełdowym na potrzeby realizacji kontraktów zawartych przez Grupę TAURON.

Osiągnięta w okresie od I do III kwartału 2022 r. marża EBITDA wyniosła 10,6 proc. i była niższa o 10,2 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2021 r. Marża EBIT wyniosła 4,2 proc. i była niższa o 1,5 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2021 r., a marża zysku netto wyniosła 1,5 proc. i była niższa o 1,3 p.p. Niższe uzyskane marże EBITDA są efektem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, głównie w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu. Niższy spadek marży EBIT oraz zysku netto w stosunku do spadku marży EBITDA wynika z faktu ujęcia w 2021 r. odpisu aktualizującego dotyczącego aktywów niefinansowych, w konsekwencji przeprowadzonych testów na utratę wartości w kwocie znacząco wyższej niż w analizowanym okresie 2022 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2022 r. miał wartość 3,3x i był wyższy o 0,9x w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r.

Inwestycje

Po trzech kwartałach 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON wyniosły 2,6 mld zł i były wyższe o 33 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2021 r., kiedy wyniosły  blisko 2 mld zł.. Najwyższe wydatki, w kwocie 1,4 mld zł, poniesione zostały w segmencie Dystrybucja i były przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci. W segmencie OZE wydatki wyniosły blisko 300 mln zł i były związane przede wszystkim z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.