ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Drugi konkurs WIB ogłoszony

Ponad 380 milionów złotych – o taką kwotę mogą się ubiegać zespoły naukowców prowadzące badania w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii. Rozpoczął się drugi konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym.

Drugi konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) został ogłoszony 10 marca 2022 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka.

- 380 mln złotych to środki, które chcemy przeznaczyć na badania zespołów skupionych wokół kilku kolejnych projektów – powiedział w trakcie uroczystości Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek. – To środki dla polskich pacjentów. Na końcu procesu naukowego zawsze jest pacjent, dla którego pracuje całe środowisko zajmujące się biotechnologią – dodał.

Podmiotem Zarządzającym w programie WIB jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, jeden z instytutów ogólnopolskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz.

- Nowotwory to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Wirtualny Instytut Badawczy jest szansą na stworzenie jednocześnie stabilnych i elastycznych warunków dla przekraczania granic w obszarze onkologii – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Cieszę się, że jako Łukasiewicz możemy dołożyć swoją cegiełkę do realizacji tego programu, dzieląc się wiedzą i umiejętnościami w zakresie komercjalizacji wyników badań. Jestem przekonany, że wysoka poprzeczka, którą stawia uczestnikom konkursu Łukasiewicz – PORT, sprawi, że ponownie uda nam się wyłonić projekty badawcze na światowym poziomie i o wysokim potencjale aplikacyjnym – podkreśla.

Nabór wniosków trwać będzie od 19 do 30 września 2022 r. Poprzedzą go szerokie działania informacyjne oraz doradcze, jakie będzie prowadził Łukasiewicz – PORT. Zgłoszone aplikacje w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej, a następnie – merytorycznej pod kątem wartości naukowej i społeczno-gospodarczej. Oceny dokona międzynarodowy panel ekspertów złożony ze specjalistów w dziedzinie biotechnologii i komercjalizacji. Wyniki poznamy na początku 2023 roku.

- Wirtualny Instytut Badawczy to program, którego celem jest wspieranie polskiej nauki w tym jej wymiarze, który przynosi największe korzyści społeczeństwu i gospodarce – wyjaśnia Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT, Podmiotu Zarządzającego programem WIB. – Przed nami druga edycja konkursu, w której na realizację projektów badawczych przeznaczono ponad 380 mln zł. Już dzisiaj zapraszamy naukowców do udziału w tym unikatowym przedsięwzięciu. Jako operator programu dołożymy wszelkich starań, by Wirtualny Instytut Badawczy poszerzył się o projekty równie wartościowe i ambitne, jak wniosek HERO wybrany do finansowania w pierwszym konkursie. Chcemy współpracować z najlepszymi polskimi naukowcami mającymi w swoim dorobku wybitne osiągnięcia – dodaje.

W pierwszym konkursie, który rozstrzygnięto w październiku 2021 r.,  eksperci wskazali do finansowania projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Na realizację badań nad nową technologią terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowaniem w immunoterapii nowotworów zespół badawczy kierowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego otrzymał blisko 70 mln zł. Projekt został zgłoszony przez naukowców z konsorcjum łączącego najlepsze jednostki naukowo-badawcze w kraju: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera Zespołu Badawczego), Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Instytut Chemii Fizycznej PAN. Prace badawcze już się rozpoczęły.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Środki przyznawane w ramach konkursu będą przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii, a także na komercjalizację wyników ich pracy lub związanego z tymi wynikami know-how. Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych, a także oferuje członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przyszłych przychodach z komercjalizacji rezultatów badań. Ponadto Łukasiewicz – PORT, jako Podmiot Zarządzający Programem WIB, będzie koordynował działania zmierzające do ochrony wypracowanej własności intelektualnej oraz odpowiadał za jej późniejszą komercjalizację, przejmując na siebie prowadzenie kosztownych, czasochłonnych i skomplikowanych procedur.

Ogłoszenie oraz wszystkie dokumenty związane z konkursem, dostępne są na stronie internetowej programu WIB: https://wib.port.org.pl/.

 

Więcej informacji:

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozwijając nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics. Instytut jest Podmiotem Zarządzającym programem Wirtualny Instytut Badawczy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców i inżynierów w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

 

informacje o firmie
informacje o firmie