ekonomia/biznes/finanse

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 164 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

13.05.2021 | Bank BNP Paribas

W I kw. 2021 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 164 mln zł, czyli o 42,5% wyższy niż rok wcześniej oraz zbliżony do IV kw. 2020 r. (-2,1%). Solidny wynik finansowy został osiągnięty m.in. dzięki zwiększeniu dochodów pozaodsetkowych, dyscyplinie kosztowej i wysokiej jakości portfela kredytowego. Pozytywny wpływ miały również transformacja modelu biznesowego oraz dalsza digitalizacja.

– Osiągnęliśmy etap rozwoju, który pozwala nam generować wzrost organiczny, pomimo niepewności utrzymującej się w całej gospodarce. Konsekwentnie realizowana transformacja technologiczna, stała poprawa doświadczeń i satysfakcji Klientów oraz usprawnienie modelu biznesowego, przynoszą efekty w postaci przyspieszenia w obszarze bankowości detalicznej, w tym personal finance. Natomiast w obszarze bankowości korporacyjnej i MŚP prace nad digitalizacją i usprawnieniem procesów nadal trwają i konkretnych rezultatów spodziewamy się w kolejnych kwartałach. Konsekwentnie budujemy też pozycję bankowego lidera w obszarze ESG działając na rzecz zapobiegania zmianom klimatu i wspierając transformację energetyczną. W I kw. nadal koncentrowaliśmy się na zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno naszym Klientom, jak i pracownikom – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Główne informacje biznesowe:

 • Wartość portfela kredytów Klientów indywidualnych: wzrost o +10,8% r/r
 • Wartość portfela kredytów Klientów instytucjonalnych: spadek o -7,3% r/r
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1 437 mln zł, wzrost o +1% r/r
 • Sprzedaż kont osobistych: 76,5, wzrost o +10% r/r
 • Wzrost wolumenu produktów inwestycyjnych: +56,7% r/r, w tym środków w funduszach inwestycyjnych Grupy BNP Paribas: +99,3% r/r
 • Liczba użytkowników kanałów zdalnych wyniosła 1,4 mln, w tym aplikacji mobilnej GOmobile 728; wzrost użytkowników aplikacji o 48% r/r (+9% k/k)

Kluczowe informacje finansowe:

 • Suma bilansowa: 122 mld zł; +9% r/r
 • Kredyty Klientów brutto: 80 mld zł; -0,3% r/r
 • Depozyty Klientów: 95 mld zł; +8,8% r/r
 • Wynik z działalności bankowej: 1 151 mln zł; -4,8% r/r
  • Wynik odsetkowy: 733 mln zł; -9,5% r/r
  • Wynik prowizyjny: 247 mln zł; +19,6% r/r
  • Wynik na działalności handlowej: 158 mln zł; -15,6% r/r
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 665 mln zł, -10,0% r/r
 • Koszty ryzyka: 31 pb (-73 pb r/r)
 • Rentowność: ROE 5,5% (+1,4 pp r/r), C/I 57,8% (-3,3 pp r/r)
 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 81,3% (-7 pp r/r)
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 13,79%

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w I kw. 2021 r. wypracowała zysk netto na poziomie 164 mln zł (+42,5% r/r, -2,1% k/k). Wynik z działalności bankowej wyniósł 1 151 mln zł (-4,8% r/r). Wynik odsetkowy osiągnięty przez Grupę wyniósł 733 mln zł (-9,5% r/r), wynik prowizyjny 247 mln zł (+19,6% r/r), a wynik z działalności handlowej 158 mln zł (‑15,6% r/r). W efekcie poprawy wyceny portfela kredytów wycenianego wg wartości godziwej, Grupa odnotowała znaczący wzrost wyniku z działalności inwestycyjnej (+56 mln zł r/r).

Na wyniki Grupy pozytywnie wpłynęło dostosowanie cen oferowanych produktów i usług do zmieniających się warunków rynkowych, a także konsekwentny rozwój w obszarze bankowości detalicznej, dalsza  digitalizacja oraz akwizycja nowych Klientów. Negatywnie na wyniku odbiły się skumulowane skutki dotychczasowych obniżek stóp procentowych. Pomimo obserwowanego stopniowego powrotu aktywności przedsiębiorstw, wpływ na wynik całego kwartału miała dalsza niepewność związana ze skutkami pandemii i jej oddziaływaniem na przyszłość wielu firm.   

W I kw. Grupa odnotowała wzrost wartości portfela kredytowego brutto w ujęciu kwartalnym (+1,6% k/k, -0,3% r/r). W dużej mierze odpowiada za to portfel kredytów Klientów indywidualnych (+2,5% k/k, +10,8% r/r) w tym kredytów hipotecznych (+3,3% k/k, +17,4% r/r). Wzrost wartości kredytów dla Klientów instytucjonalnych wyniósł 0,8% w ujęciu kwartalnym (-7,3% r/r).

Łączna wartość depozytów wzrosła o 5,0% k/k i 8,8% r/r. Znacząco wyższą dynamikę odnotował segment depozytów Klientów instytucjonalnych (+9,0% k/k, +14,2% r/r) w porównaniu do segmentu Klientów indywidualnych (+0,7% k/k, +3,1% r/r). W I kw. Grupa osiągnęła wyraźny wzrost wolumenu produktów inwestycyjnych (+12,3% k/k, +56,7% r/r), w tym środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych Grupy BNP Paribas (+18,0% k/k, +99,3% r/r).

W I kw. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska ograniczyła koszty funkcjonowania do poziomu 665 mln zł (‑10,0% r/r), co było rezultatem dalszej poprawy efektywności kosztowej oraz obniżenia składek na BFG. Realizacja programu optymalizacji zatrudnienia pozwoliła na redukcję kosztów pracowniczych (-1,8% k/k, -7,3% r/r).

Łączny koszt ryzyka wyniósł w I kw. 2021 r. 60 mln zł (-44,7% k/k, -69,7% r/r). Podstawą niskich kosztów ryzyka w I kw. 2021 r. była potwierdzona odporność portfela kredytowego na krótkoterminowe wstrząsy i dobre zachowanie portfela w zakresie terminowości spłat. Wskaźnik NPL dla portfela kredytowego wycenianego wg zamortyzowanego kosztu na koniec I kw. wyniósł 5,3%.

Łączny koszt rezerw na ryzyko prawne związane z frankowymi kredytami mieszkaniowymi wyniósł 71,9 mln zł.

Odpowiedzialne wspieranie gospodarki

W I kw. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska nadal wspierała rozwój polskiej gospodarki, realizując m.in. kilka istotnych transakcji z Klientami bankowości korporacyjnej. Bank współfinansował przejęcie Sage Polska przez Mid Europa Partners i nabycie udziałów w spółce Bielenda Kosmetyki Naturalne przez Innova Capital, pełnił rolę agenta kredytu w konsorcjum zapewniającym finansowanie Grupie CIECH oraz rolę bookrunnera, głównego organizatora i kredytodawcy w finansowaniu InPost po IPO.

Priorytetem banku pozostaje działanie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności zapobieganie zmianom klimatu i wspieranie transformacji energetycznej. BNP Paribas Bank Polska finansuje zarówno duże inwestycje z sektora energetyki odnawialnej, jak i przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Bank do tej pory sfinansował łącznie 23,4 tys. instalacji, z czego w samym I kw. tego roku blisko 3 tys. instalacji. W lutym 2021 r. bank zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą Wsparcia Eksperckiego (Expert Support Facility Agreement) na rzecz rozwoju finansowania efektywności energetycznej. Bank włączył się również w tworzenie produktów finansowych w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Utrzymana dynamika cyfrowych zmian

Bank konsekwentnie kontynuuje proces dynamicznego rozwoju usług cyfrowych. Łącznie z kanałów zdalnych korzysta już 1,4 mln Klientów, z czego 728 tys. to użytkownicy aplikacji GOmobile (+9,0% k/k). Liczba transakcji mobilnych w I kw. wyniosła 8,8 mln (+10,4% k/k), a transakcji BLIK 3,4 mln (+10,7% k/k).

W pierwszych trzech miesiącach tego roku w banku około 142 tys. dokumentów podpisano za pomocą e-podpisu Autenti. Polityka paperless przełożyła się w tym czasie na oszczędność 325 tys. kartek papieru. Digitalizacja procesu autoryzacji od 2018 r. skutkowała ograniczeniem emisji dwutlenku węgla o niemal 6 ton oraz zużycia wody o ok. 170 metrów sześciennych.

Na koniec marca 2021 r. BNP Paribas Bank Polska miał 446 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, z czego 124 oddziały w pełni bezgotówkowe i obsługiwał 3,958 mln Klientów.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

3 miesiące
do 31.03.2021

3 miesiące
do 31.03.2020

zmiana r/r

Wynik z tytułu odsetek

 733 130

 810 492

-9,5%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

 247 286

 206 760

+19,6%

Wynik z działalności bankowej

1 151 328

1 209 282

-4,8%

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

665 173

739 138

-10,0%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości

(60 068)

(198 321)

-69,7%

Wynik na działalności operacyjnej

354 229

260 494

+36,0%

Zysk netto

163 986

115 081

+42,5%

          przypadający na jedną akcję w zł

 1,11

 0,78

-0,33

 

Bilans

31.03.2021

31.12.2020

Zmiana

Aktywa razem

 122 095 011

  119 577 288

+2,1%

Kredyty łącznie (brutto)

80 225 345

78 999 754

+1,6%

Zobowiązania wobec Klientów

 94 687 974

 90 051 004

+5,1%

Kapitał własny razem

 12 104 532

 12 030 527

+0,6%

Adekwatność kapitałowa

31.03.2021

31.12.2020

Zmiana

Łączny współczynnik kapitałowy

18,81% 

18,65%

+16 pb

Współczynnik kapitału Tier 1

13,79%

13,55%

+24 pb

 

Relacja z konferencji dostępna jest pod linkiem https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie