środowisko naturalne/ekologia energetyka

Grupa Enea opublikowała Raport ESG za 2023 rok

03.06.2024 | Enea

W najnowszym, opublikowanym pod koniec maja, Raporcie ESG Grupa Enea opisuje najważniejsze wydarzenia i działania z zakresu zrównoważonego rozwoju całej Grupy w 2023 r. Dokument stanowi przegląd działań przedsiębiorstwa na rzecz minimalizowania jego wpływu na środowisko i zawiera zestawienia danych pozafinansowych, obrazujących działania na rzecz ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności czy ładu korporacyjnego.

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym punktem odniesienia raportu niefinansowego jest „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r.”. Jej realizacja, m.in. poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i działania w zakresie innowacji, wpisuje się w założenia transformacji energetycznej Polski i pozwoli Grupie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., przy jednoczesnym stałym wzroście wartości przedsiębiorstwa.

Rozumiemy wyzwania środowiskowe stojące przed całą branżą i naszą Grupą. Stawiamy przed sobą jasny i ambitny cel. Chcemy, aby w przyszłości Grupa Enea była przedsiębiorstwem zeroemisyjnym – podkreśla Grzegorz Kinelski, prezes Enei. – W Raporcie ESG pokazujemy nasze systematyczne działania na rzecz zmniejszania wpływu działalności naszej organizacji na środowisko; inwestycje w rozwiązania i technologie, których celem jest wzrost produkcji energii z OZE, obniżanie emisji zanieczyszczeń, ograniczanie ilości odpadów, wdrażanie rozwiązań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym. Dbamy również o edukację ekologiczną naszych pracowników i społeczności lokalnych, w których funkcjonują nasze spółki i pracownicy – dodaje Grzegorz Kinelski. 

Zarządzamy Grupą zgodnie z przyjętą „Polityką klimatyczną Grupy Kapitałowej Enea”

Jednym z kluczowych działań Grupy Enea w 2023 r. było opracowanie i przyjęcie „Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej Enea”, która jest uzupełnieniem Strategii Rozwoju Grupy. Dokument określa role i zakres odpowiedzialności Grupy za sprawy związane ze środowiskiem. Wskazuje też sposoby zarządzania oraz postawy, które są promowane przez Grupę Enea, w kontekście adaptacji do istniejących i prognozowanych zmian klimatu. 

#TransformacjaEnei. Realizowane zadania inwestycyjne wspierają zieloną zmianę Enei

Rok 2023 w Grupie Enea stał pod znakiem przyspieszenia rozwoju projektów OZE. Zrealizowane  inwestycje zwiększyły potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE o 53 MW. Na koniec 2023 r. moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie Enea wynosiła już ponad 500 MW, przy jednoczesnym istotnym potencjale wzrostu obecnie rozwijanych projektów w perspektywie najbliższych lat. Grupa zanotowała również wzrost produkcji energii ze źródeł OZE (o 17% r/r), która wyniosła blisko 2,3 TWh, przy jednoczesnym spadku produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (o ponad 21% r/r). Tylko w spółce Enea Nowa Energia, zarządzającej projektami OZE, inwestycje w tym obszarze przekroczyły ponad 90 mln zł, a w całej Grupie Enea, uwzględniając akwizycje, było to 370 mln zł. W kolejnych latach Grupa będzie kontynuować zaangażowanie inwestycyjne w OZE.

Przekazujemy transparentne informacje o wpływie działalności Grupy Enea na otoczenie 

Wierzymy, że rozwój technologii zapewni nam nieograniczony dostęp do czystej energii pochodzącej z bezpiecznych źródeł. W drodze ku zeroemisyjności, jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne za redukcję swojego wpływu na środowisko, Enea dąży do ograniczania wskaźników stanowiących o oddziaływaniu na klimat i środowisko. Grupa mierzy i raportuje m.in.  ślad węglowy i emisję gazów cieplarnianych, redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów, gospodarkę surowcami, materiałami czy zasobami wody.

W 2023 r. Enea podjęła działania, aby kompleksowo zinwentaryzować i zaraportować pełne dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol. Zgromadzono i zaraportowano dane Zakresu 1 (emisje bezpośrednie ze źródeł Grupy Enea) i Zakresu 2 (emisje pośrednie u podmiotów trzecich wynikające z produkcji: energii elektrycznej, ciepła, chłodu i pary technologicznej, które zostały zakupione przez Grupę Enea) oraz wybrane kategorie Zakresu 3 (pozostałe emisje pośrednie nie objęte Zakresem 2).

Już od 13 lat regularnie raportujemy informacje niefinansowe Enei

Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania w 2012 r., publikując wówczas, pierwszy w branży, „Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2011 r.”. Od 13 lat, nieprzerwanie, spółka raportuje dane pozafinansowe w cyklu rocznym. Pierwszy Raport ESG został opublikowany z danymi podsumowującymi 2020 r.

Najnowszy, opublikowany pod koniec maja, raport ESG Grupy Enea dostępny jest na stronie: https://raport2023.esg.enea.pl/. Przedstawiono w nim podejście Grupy do całościowego zarządzania organizacją, obowiązujące wewnętrzne polityki i procedury oraz dane liczbowe pokazujące efektywność podejmowanych działań. Raport stanowi także przegląd realizowanych w ubiegłym roku inicjatyw, m.in. inwestycji proekologicznych i projektów zaangażowania społecznego.

kontakt dla mediów
Luiza Trocka
Biuro Prasowe Grupy Enea
Luiza Trocka

luiza.trocka@enea.pl

tel: +48 61 884 54 37

tel: +48 667 540 285

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Luiza Trocka
Biuro Prasowe Grupy Enea
Luiza Trocka

luiza.trocka@enea.pl

tel: +48 61 884 54 37

tel: +48 667 540 285

informacje o firmie