środowisko naturalne/ekologia prawo

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) osłabione, ale przegłosowane.

12.07.2023 | WWF Polska

Parlament Europejski zagłosował dziś za prawem o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) i Zielonym Ładem UE, pomimo bezprecedensowej – i często wręcz absurdalnej - kampanii dezinformacyjnej mającej na celu jej zniszczenie, o której pisaliśmy tutaj: https://media.wwf.pl/pr/812123/inicjatywa-odbudowy-przyrody-obroniona-kampania-dezinformacyjna-poniosla-porazke  

Zwycięstwo to wiązało się jednak z bardzo wysokimi kosztami – aby osiągnąć kompromis, posłowie do Parlamentu UE poświęcili wiele istotnych zobowiązań i celów, ostatecznie zajmując stanowisko znacznie słabsze niż pierwotna propozycja Komisji Europejskiej [1]. Jest to sprzeczne z pilną potrzebą wyjścia z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej. 

W szczególności w swoim stanowisku Parlament UE: 

 1. Odrzucił propozycję zapisów prawa dotyczących terenów rolnych, w tym odtwarzania torfowisk, rezygnując tym samym z kluczowej potrzeby zwiększenia zdolności Europy do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz pochłaniania dwutlenku węgla oraz zajęcia się wyzwaniami związanymi z intensywnym rolnictwem, które jest głównym motorem utraty różnorodności biologicznej.  
 2. Przyjął poprawkę, która może opóźnić wdrożenie prawa do czasu przeprowadzenia oceny rozporządzenia pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego w Europie - w odpowiedzi na kampanię siania paniki w tym temacie.  
 3. Usunął artykuł gwarantujący podstawowe prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 
 4. Zatwierdził wiele innych osłabiających odstępstw i wyłączeń, o których piszemy poniżej w „Uwagach dla redakcji” 
"Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych stało się symbolem przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu. Głosowanie w Parlamencie UE toruje drogę do dalszych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania zmieniającemu się klimatowi. To dzięki ogromnemu poparciu ze strony społeczeństwa, społeczności naukowej i przedstawicieli biznesu, większość posłów do Parlamentu UE głosowała za przyjęciem rozporządzenia. Niestety dzisiejsza wygrana miała wysoką cenę. Nawet przy bezprecedensowej mobilizacji na rzecz ratowania przyrody Europy, stanowisko Parlamentu jest dalekie od tego, co mówi nauka. Naukowcy wyrażają się jasno – konieczne i pilne jest zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej, i jej odbudowa, oraz walka ze zmianą klimatu.” – mówi Sabien Leemans, Senior Biodiversity Policy Officer w Biurze Polityki Europejskiej WWF 

 

 „Wiedząc z jakimi przeciwnościami musiało mierzyć się to prawo, oraz wspierające je społeczeństwo i naukowcy, możemy uznać za sukces, że rozporządzenie zostało przegłosowane. Smutne jest jednak to, że w obliczu najgorętszych lat i dni, suszy oraz katastrofy na Odrze, politycy nie zagłosowali za ambitniejszym, i bardziej korzystnym dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego, prawem. Dyskusja nad prawem o odbudowie zasobów przyrodniczych pokazuje, że wielu polityków ciągle niewystarczająco rozumie potrzeby zachowania i odtwarzania zasobów przyrodniczych. Zasobów, dzięki którym możemy żyć, na których bazuje nasza gospodarka. Trudno sobie wyobrazić, jak chcemy produkować żywność nie dbając o zasoby wodne, gleby, różnorodność biologiczną. Przyroda daje nam życie, dbanie o nią, odtwarzanie jej zasobów, to nie widzimisię ekologów czy naukowców, to konieczność do zapewnienia bezpiecznej i stabilnej przyszłości, dla nas i dla naszych dzieci.” – podsumowuje Dariusz Gatkowski, doradca zarządu ds. różnorodności biologicznej, Fundacja WWF Polska 

Głosowanie nastąpiło po bardzo dużej mobilizacji publicznej w obronie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych i integralności Zielonego Ładu UE oraz przeciwko rozpowszechnianym  fałszywym  wiadomościom, z ponad milionem podpisów i wiadomości od obywateli i obywatelek, powtarzającymi się apelom ponad 6000 naukowców oraz ponad 100 firm wzywających do poparcia prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. To także ogromny sukces działań rzeczniczych ekspertów przyrodniczych wielu polskich organizacji pozarządowych, w tym Fundacji WWF Polska oraz organizacjom zrzeszonym w Koalicji 10%, którzy ostatnie miesiące poświęcili tysiącom rozmów, spotkań i pism, aby uświadomić Europarlamentarzystom, że nasza przyszłość leży w ich rękach. 

Wzywamy instytucje UE, Parlament UE, Komisję Europejską oraz Radę UE do konstruktywnych negocjacji trójstronnych w celu zapewnienia ostatecznego aktu prawnego, który będzie odpowiedni do rozwiązania problemu globalnej sytuacji kryzysowej w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej. 

O dzisiejszym głosowaniu pisaliśmy tutaj: https://media.wwf.pl/pr/815753/glosowanie-ostatniej-szansy-w-pe-waza-sie-losy-ambitnego-prawa-odbudowy-zasobow-przyrodniczych 

A dlaczego wprowadzenie tego prawa powinno być dla nas wszystkich ważne tu: https://www.wwf.pl/odbudowa-przyrody-dla-opornych-fakty-i-mity 

Uwagi dla redakcji 

[1] W dzisiejszym głosowaniu Parlament Europejski przyjął poprawkę znacznie osłabiającą ambitny poziom projektu prawa, w szczególności w odniesieniu do celów w zakresie odbudowy środowiska morskiego, torfowisk i lasów, oraz poprzez skreślenie artykułu dotyczącego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

Ponadto Parlament Europejski głosował za następującymi poprawkami, które obniżają poziom ambicji, na przykład: (uwaga: jest to wstępna analiza) 

 • AM 135 i 136: Opóźnienie wdrożenia NRL do czasu dostarczenia przez Komisję Europejską Parlamentowi Europejskiemu i Radzie solidnych i naukowych danych dotyczących warunków niezbędnych do zagwarantowania długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego. 
 • AM 34/47: skreślenie art. 9 dotyczącego odbudowy ekosystemów rolnych, w tym celów w zakresie odtwarzania osuszonych torfowisk 
 • AM 44: skreślenie art. 16 dotyczącego dostępu do wymiaru sprawiedliwości  
 • AM 21: Znaczące osłabienie art. 4 ust. 1 poprzez ograniczenie odtwarzania siedlisk lądowych wyłącznie na obszarach Natura 2000 i usunięcie celów określonych w czasie 
 • AM 29: Skreślenie art. 5 ust. 2 zawierającego cele dotyczące przywrócenia siedlisk morskich  
 • AM 99: Znaczne osłabienie art. 4 ust. 2 poprzez usunięcie określonych w czasie celów dotyczących przywrócenia siedlisk lądowych 
 • AM 25/101/121 & 32/104/126: Skreślenie art. 4 ust. 7 i art. 5 ust. 7 zawierający obowiązek niepogarszania stanu i zapobiegający dalszej degradacji siedlisk.  
 • AM 131: odroczenie osiągnięcia celów z "przyczyn społeczno-ekonomicznych" 

Parlament Europejski głosował również za kilkoma indywidualnymi poprawkami, które podnoszą poziom ambicji, na przykład:  

 • AM 15: Zabezpieczenie mające na celu zapewnienia koordynacji wdrażania działań mających na celu odbudowę ekosystemów morskich między państwami członkowskimi 
 • AM 11: W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Komisja Europejska przedstawi w sprawozdaniu zasoby i potrzeby finansowe, w tym środki finansowe kompensujące potencjalne straty dla właścicieli gruntów  
kontakt dla mediów
Aleksandra Sadowska
Mł. specjalistka ds. kontatów z mediami, Fundacja WWF Polska
Aleksandra Sadowska

asadowska@wwf.pl

tel: +48 785 120 510

informacje o firmie

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

załączniki

kontakt dla mediów
Aleksandra Sadowska
Mł. specjalistka ds. kontatów z mediami, Fundacja WWF Polska
Aleksandra Sadowska

asadowska@wwf.pl

tel: +48 785 120 510

informacje o firmie

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.