transport

Przewoźniku, czy pamiętasz o nowym obowiązku informacyjnym wobec kierowców zawodowych?

10.07.2023 | INELO

Poznaj najnowsze zmiany kodeksu pracy

Niedawna nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła nowe obowiązki nałożone na pracodawcę wobec kierowców, wyjeżdżających w międzynarodowe trasy. Zmiany są konsekwencją wdrożenia przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku i dotyczą transparentnych oraz przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Przepisy te mają zapewnić kierowcom lepsze warunki zatrudnienia, dzięki jasnym wytycznym. Ustanawiają również podstawowe prawa w stosunku do każdego pracownika UE, zatrudnionego na umowę o pracę lub będącego w stosunku pracy określonym przez prawo, które obowiązują w danym państwie członkowskim. Choć przepisy obowiązują już ponad dwa miesiące, to wiele firm transportowych nie jest świadoma ich istnienia, co w konsekwencji w przyszłości może skutkować nałożeniem kar na przedsiębiorstwa. O czym warto poinformować swojego pracownika, by nie narazić się Państwowej Inspekcji Pracy? Na pytania odpowiadają eksperci Inelo, Grupa Eurowag – Kamil Wolański i Łukasz Włoch.

Nowe przepisy w kodeksie pracy  

26 kwietnia 2023 roku kodeks pracy rozszerzył się o nowe obowiązki informacyjne, leżące po stronie przewoźnika, które muszą być dopilnowane zanim pracownik zostanie wysłany w delegację za granicę. Brak informacji może być związany z karą dla pracodawcy nawet do 30 000 zł. Jakie są najnowsze zmiany w kodeksie pracy?

- Wskazują one przede wszystkim, że przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania poleceń służbowych na terenie kraju UE lub poza granicami UE na okres dłuższy niż 4 tygodnie, pracodawca musi poinformować kierowcę w formie papierowej lub elektronicznej o miejscu wykonywania pracy, przewidywanym czasie jej trwania, walucie, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie w momencie wykonywania pracy za granicą, a także  przysługujących i określonych w prawie świadczeń pieniężnych lub rzeczowych za pracę oraz deklaracji w sprawie powrotu pracownika do kraju wraz z określeniem warunków - komentuje Kamil Wolański, Kierownik Działu Ekspertów, Inelo, Grupa Eurowag.

Kilka wskazówek dla przewoźników

Art. 7 ust. 2 dyrektywy 2019/1152 wskazuje, że obowiązkiem państw członkowskich jest uświadomienie pracownika delegowanego, objętego dyrektywą 96/71/WE dodatkowo o elementach składowych wynagrodzenia. W tym celu do przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług został dodany nowy rozdział pt. „Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP”. Łukasz Włoch, Główny Ekspert ds. Analiz i Rozliczeń, Inelo, Grupa Eurowag, który na co dzień wspiera klientów właśnie w tym obszarze tłumaczy:

 - Przewoźnicy muszą poinformować kierowcę delegowanego o szczegółach jego rozliczenia, a przede wszystkim przekazać informację o tym, ile wyniosło jego wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju. Co więcej, należy przekazać kierowcy to, do jakich dodatków związanych z delegowaniem ma on prawo, w jaki sposób są one wyliczane, a także jakie są ustalenia dotyczące zwrotu wydatków na poczet pokrycia kosztów delegacji – podróży, wyżywienia i zakwaterowania w sytuacji, gdy takie świadczenia są przewidziane przez prawo pracy, postanowienia regulaminów, statuty, układy zbiorowe prac lub inne porozumienia zbiorowe. Pracodawca powinien również przekazać kierowcy link do oficjalnej strony internetowej kraju, do którego kierowca został delegowany. Ważne jest to, aby strona zawierała informacje o warunkach zatrudnienia, którymi kierowca będzie objęty.

Kamil Wolański, zaznacza, że co prawda, szczegóły dotyczące wyjazdu można przekazać w formie elektronicznej lub papierowej, ale należy pamiętać o tym, aby pracodawca zachował potwierdzenie przekazania niezbędnych informacji swoim pracownikom. - Kierowca powinien mieć także możliwość ich wydrukowania i zachowania. Warto jeszcze zaznaczyć, że jeśli nastąpi zmiana omawianych warunków zatrudnienia, to pracodawca zobowiązany jest do jak najszybszego przekazania danej wiadomości kierowcy, nie później niż w dniu, w którym taka zmiana ma do niego zastosowanie.

Celem zmian jest większa świadomość kierowców

Jeśli delegowany pracownik zabiega o udzielenie tych informacji, to jego postępowanie nie może być podstawą do niekorzystnego traktowania w pracy, a tym bardziej nie może stać się przyczyną do wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia przez pracodawcę delegującego pracownika z Polski.

kontakt dla mediów
Karolina Góral
Senior Account Executive, Lightscape sp. z o.o.
Karolina Góral

k.goral@lightscape.pl

tel: +48 532 186 748

tel: +48 532 186 748

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Karolina Góral
Senior Account Executive, Lightscape sp. z o.o.
Karolina Góral

k.goral@lightscape.pl

tel: +48 532 186 748

tel: +48 532 186 748

informacje o firmie