wydarzenia zdrowie

Supertalenty w Medycynie 2022: znamy laureatów konkursu

20.06.2022 | Puls Medycyny

Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka to zwyciężczyni tegorocznej edycji konkursu Supertalenty w Medycynie. Laureatka jest specjalistką kardiologii i echokardiografistką, związaną z Katedrą i Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kto jeszcze znalazł się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych medyków?

Konkurs Supertalenty w Medycynie organizowany jest przez „Puls Medycyny” od 2012 roku. Jego ideą jest docenianie liderów młodego pokolenia, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę.

Jury oceniało kandydatów w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);
  • zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. charytatywną, związkową, w stowarzyszeniach);
  • perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.

W składzie jury zasiadali:

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler
Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. UM w Łodzi
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UM we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk
Dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski
Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński
Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Prof. dr hab. n. med. Błażej Misiak
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Ewa Kurzyńska
Paweł Żochowski

Supertalenty w Medycynie 2022 - wyniki konkursu

Decyzją kapituły zwyciężczynią konkursu Supertalenty w Medycynie 2022 została dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka.

– Dziękuję kapitule konkursu i redakcji "Pulsu Medycyny" za organizację od lat tego prestiżowego konkursu. Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której wieloletnim kierownikiem był prof. Grzegorz Opolski, a obecnym kierownikiem jest prof. Marcin Grabowski - dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję także promotorowi mojej pracy doktorskiej, prof. Krzysztofowi Filipiakowi - powiedziała dr hab. Kapłon-Cieślicka podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu 20 czerwca.

1. Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Specjalistka kardiologii, echokardiografistka, adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej główne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą niewydolności serca, migotania przedsionków, wad zastawkowych, echokardiografii i przezcewnikowych zabiegów strukturalnych. Jest inicjatorką i koordynatorką polskiego, wieloośrodkowego rejestru pacjentów z migotaniem przedsionków, poddawanych echokardiografii przezprzełykowej LATTEE (ang. Left Atrial Throbmus on TEE). Autorka licznych publikacji, w tym w „European Journal of Heart Failure”. Aktywnie działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). W kadencji 2021-2023 jest przewodniczącą „Klubu 30” PTK, zrzeszającego młodych kardiologów o znaczącym dorobku naukowym. W ramach pracy w Zarządzie „Klubu 30” PTK w kadencjach 2017-2019 i 2019-2021 koordynowała pracę nad internetową Platformą Współpracy Naukowej „Klubu 30” PTK (https://platformaklub30.ptkardio.pl), służącą do nawiązywania wieloośrodkowej współpracy naukowej pomiędzy młodymi naukowcami z całej Polski. Od czasu stworzenia Platformy w 2018 roku prowadzonych było na niej już 12 wieloośrodkowych projektów, z czego 5 zostało zakończonych, owocując 13 publikacjami z łącznym Impact Factor ponad 40.

2. Dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Tomaniak

Specjalista kardiologii, adiunkt naukowo-dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej, dyżurujący w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, konsultujący kardiolog w European Cardiovascular Research Institute w Rotterdamie. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej, szczególnie na indywidualizacji terapii pacjentów z chorobą wieńcową poprzez nowe schematy farmakoterapii przeciwpłytkowej oraz zastosowanie nowoczesnych technik i algorytmów diagnostyki kardiologicznej z wykorzystaniem, m.in. optycznej koherentnej tomografii (OCT), ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) oraz technik komputerowego modelowania dynamiki płynów. Wraz z zespołem z Holandii wykazał, że poprzez zmianę schematu dawkowania dotychczas stosowanych leków hamujących płytki krwi, koniecznych po zabiegu implantacji stentu do tętnicy wieńcowej, można zmniejszyć ryzyko groźnych dla życia krwawień przy zachowanej ochronie przed ponownym zawałem serca i zakrzepicą w stencie.

3. Dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, prof. UJ

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdał międzynarodowy egzamin z chirurgii ogólnej (Fellow of European Board of Surgery, FEBS). Posiada również tytuł Fellow of American College of Surgeons (FACS). Aktualnie pełni funkcję członka Zarządu Głównego i przewodniczącego Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP). Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe skupia wokół minimalnie inwazyjnej chirurgii onkologicznej i zmniejszania stresu okołooperacyjnego. Jest propagatorem nowoczesnej opieki okołooperacyjnej Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). Dzięki jego zaangażowaniu w wielu polskich szpitalach zmieniło się podejście do opieki nad chorym chirurgicznym, co przełożyło się na poprawę wyników leczenia. Jako jeden z nielicznych chirurgów w kraju wykonuje rozległe zabiegi onkologiczne wątroby, trzustki i żołądka technikami minimalnie inwazyjnymi. Należy do grona ścisłej czołówki chirurgów zajmujących się szkoleniem w chirurgii. Koordynuje szereg projektów i kieruje długofalową strategią zmierzającą do zwiększania odsetka operacji minimalnie inwazyjnych wykonywanych w polskich szpitalach.

4. Dr n. med. dr n. hum. Natalia Szejko

Lekarz rezydent na ostatnim roku specjalizacji w dziedzinie neurologii oraz adiunkt w Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w badaniach nad tikami i zespołem Gillesa de la Tourette’a. Jest członkiem Zarządu i Sekretarzem Europejskiego Stowarzyszenia do Badań nad zespołem Tourette’a (European Society for the Study of Tourette Syndrome) i pierwszym autorem najnowszych europejskich wytycznych do rozpoznawania i leczenia za pomocą głębokiej stymulacji mózgu zespołu Gillesa de la Tourette’a oraz współautorem najnowszych europejskich wytycznych do farmakoterapii i psychoterapii zespołu Gillesa de la Tourette’a. Na co dzień łączy zawód lekarza ze swoja pasją do sztuki teatralnej, filmowej i literatury. Prowadzi innowacyjne zajęcia z zakresu medycyny i sztuki oraz etyki lekarskiej. Jest założycielką i opiekunem Koła Naukowego Humanistycznych Podstaw Medycyny, pierwszego tego rodzaju Koła Naukowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

5. Dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP

Od 2018 roku zatrudniony w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, obecnie na stanowisku profesora w Szkole Zdrowia Publicznego. Jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego. Ponadto, od listopada 2019 roku zawodowo związany z Harvard T.H. Chan School of Public Health, gdzie jako visiting scientist prowadzi badania dotyczące problematyki używania wyrobów tytoniowych. W wieku 28 lat jako jeden z najmłodszych w historii nauki polskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół chorób odtytoniowych, szczepień ochronnych, pandemii COVID-19, medycyny stylu życia oraz czynników determinujących wybory zdrowotne Polaków. Jest autorem największej liczby badań dotyczących używania e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu w Polsce. W ramach badań nad tytoniem jako jeden z pierwszych naukowców udokumentował skutki zdrowotne wynikające z używania e-papierosów przez młodych dorosłych. Wyniki jego badań znalazły się jako literatura obowiązkowa w kursach antytytoniowych współorganizowanych przez Światową Organizację Zdrowia. W 2020 roku był doradcą Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ds. pandemii COVID-19. Współautor pierwszych polskich badań dotyczących dynamiki rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce, wpływu pogody na transmisję zakażeń koronawirusem, a także czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 w polskiej populacji, które posłużyły do kształtowania polityki przeciwepidemicznej w trakcie pierwszych dwóch fal pandemii COVID-19.

6. Dr n. med. Łukasz Szczerbiński

Adiunkt w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz postdoctoral fellow w Broad Institute of Harvard and MIT i Massachusetts General Hospital (USA). Jego główne zainteresowania naukowe obejmują poznanie predyspozycji genetycznych odpowiedzi na leczenie stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego i otyłości oraz wprowadzenie medycyny personalizowanej w opiece diabetologicznej. Przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Harvarda opracował wskaźnik ryzyka genetycznego związany odpowiedzią na leczenie pochodnymi sulfonylomocznika oraz zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego. Jest on pomysłodawcą i współkierownikiem największego polskiego rejestru pacjentów chorych na cukrzycę oraz zaburzenia metaboliczne (Polski Rejestr Diabetologiczny, PolReD), jednego z pierwszych i największych rejestrów pacjentów poddawanych zabiegom chirurgii bariatrycznej w naszym kraju (Bialystok Bariatric Surgery Study, BBSS), a także pierwszego polskiego badania farmakogenetyki nowych leków stosowanych w terapii cukrzycy i otyłości (największego tego typu badania na świecie).

7. Dr hab. n. med. i n. o . zdr. Monika Stompor-Gorący, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Nauk Medycznych

Autorka licznych artykułów w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu medycyny, chemii medycznej, biochemii, biotechnologii i onkologii. Autorka 20 patentów oraz kilkunastu zgłoszeń patentowych. Choć nie jest lekarzem, prowadzone przez nią badania oraz zaangażowanie w działalność naukową i dydaktyczną jest ściśle związana z medycyną oraz rozwojem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Na co dzień zajmuje się otrzymywaniem nowych związków biologicznie aktywnych, miejscowo niszczących nowotwory, jak również opracowaniem wielokomponentowych nośników molekularnych leków, oraz innych substancji terapeutycznych, stosowanych pomocniczo w leczeniu chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory czy cukrzyca. Jest współautorką nowej metody otrzymywania substratów do syntezy leków antyarytmicznych, stosowanych w przywracaniu prawidłowej akcji serca. Opracowała ponadto struktury nowych proleków o aktywności przeciwnowotworowej, a także szereg nowych metod biosyntezy naturalnych niskoenergetycznych substancji słodzących, jakimi są dihydrochalkony o działaniu antyhiperglikemicznym. Jej badania dotyczą ustalania szlaków metabolizmu wybranych substancji naturalnych w kulturach drobnoustrojów, oceny zależności pomiędzy ich strukturą a wpływem na układy biologiczne, w szczególności na apoptozę, cykl komórkowy, metastazę oraz uszkodzenia DNA komórek nowotworowych, ograniczanie rozwoju patogennych mikroorganizmów, jak również na inhibicję wybranych enzymów, biorących udział w utrzymywaniu prawidłowej homeostazy organizmu człowieka.

8. Lek. Paweł Sobczuk

Lekarz rezydent onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie oraz asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się leczeniem chorych na mięsaki tkanek miękkich i kości oraz nowotwory skóry, a także działalnością naukową w zakresie onkologii klinicznej i translacyjnej. Jest autorem ponad 20 pełnotekstowych publikacji naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz licznych prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego wiodącą tematyką badawczą są mięsaki tkanek miękkich, w tym złośliwy nowotwór z osłonek nerwów obwodowych (MPNST) - badania w tym zakresie stanowią podstawą aktualnie toczącego się przewodu doktorskiego. Ponadto w okresie pandemii COVID-19 był jednym z głównych badaczy w projektach dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na pacjentów z chorobą nowotworową realizowanych w ramach Sekcji Młodych Onkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W ramach badań powstały dwie prace opublikowane w czołowych czasopismach i szeroko cytowane w środowisko medycznym – analiza dotycząca lęku towarzyszącego pandemii oraz druga analizująca stosunku pacjentów onkologicznych do szczepień, w tym przeciwko COVID-19.

Ex aequo 9. Dr hab. n. med. Piotr Futyma

 

Kardiolog i elektrofizjolog, specjalista w zakresie inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca. Jeden z pionierów stosowania ablacji bipolarnej w leczeniu arytmii opornych na ablację klasyczną. Dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu autorskiego urządzenia o nazwie „Dr. Futyma Bipolar Ablation Adapter”, uczestniczył we wprowadzaniu ablacji bipolarnej w kilku wiodących ośrodkach elektrofizjologicznych w Europie i na świecie. Autor pięciu zgłoszeń patentowych dotyczących rozwiązań w obszarze inwazyjnego leczenia arytmii serca. Autor 54 publikacji, z czego 38 jako pierwszy autor, o łącznym współczynniku wpływu (Impact Factor) ponad 140 punktów. Recenzent czasopism naukowych z listy filadelfijskiej. Zastępca redaktora naczelnego „Heart Rhythm Case Reports” - drugiego oficjalnego czasopisma Heart Rhythm Society, największej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów zajmujących się leczeniem zaburzeń rytmu serca. Przyjęty do grona Fellow of European Heart Rhythm Association (FEHRA) oraz Fellow of European Society of Cardiology (FESC). Od kilku kadencji członek komitetu ds. komunikacji Heart Rhythm Society.

Ex aequo 9. Dr n. med. Alexander Cortez

Biotechnolog i bioinformatyk. W czerwcu 2019 roku podjął misję utworzenia i kierowania Działem Analiz Bioinformatyczno-Biostatystycznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach. Komórka ta jest dedykowana prowadzeniu i wspieraniu obliczeń i analiz oraz tworzeniu narzędzi programistycznych z zakresu bioinformatyki i biostatystyki dla pracowników Instytutu. Dział ten rozwijany jest też w kierunku prowadzenia niezależnych projektów badawczych, nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, a w przyszłości również świadczenia takich usług dla podmiotów zewnętrznych. Angażuje się w prace komisji nadzorujących badania kliniczne. Od 2022 roku reprezentuje Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach w Polskiej Sieci Badań Klinicznych w grupie Biostatystyka.

10. Dr n. med. i n. o zdr. Mateusz Spałek

Specjalista radioterapii onkologicznej, adiunkt w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowego Instytutu Badawczego. Jego zainteresowania kliniczno-naukowe związane są z leczeniem nowotworów rzadkich ze szczególnym uwzględnieniem mięsaków tkanek miękkich i kości. Inne obszary działania to radioterapia stereotaktyczna przerzutów do kości, hipertermia oraz leczenie skórnych odczynów popromiennych. Jest autorem i głównym badaczem w trzech niekomercyjnych badań klinicznych w zakresie leczenia chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich, z których dwa zostały już ukończone, a ich wyniki są wykorzystywane w praktyce klinicznej. Promuje nowoczesne wielodyscyplinarne leczenie przerzutów do kości, opierające się na skojarzeniu radiochirurgii z małoinwazyjnymi zabiegami z zakresu chirurgii kręgosłupa. Współautor krajowych i międzynarodowych wytycznych, w tym rekomendacji postępowania u chorych na czerniaki z przerzutami do mózgowia, diagnostyki i leczenia chorych na neurofibromatozę typu 1 i związanym z nią złośliwym nowotworem osłonek nerwów obwodowych oraz konsensusów ESTRO ACROP, dotyczących napromieniania powikłanych i niepowikłanych przerzutów do kości.

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie