środowisko naturalne/ekologia sprawy społeczne energetyka

Kontrolowana regulacja wody na Jeziorze Głębokim

19.06.2020 | Grupa ENERGA

W wyniku niezbędnych prac remontowych w MEW Gałąźnia Mała, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników, obiektu i terenów okolicznych, chroniąc je przed ewentualnym podtopieniem przy przekroczeniu piętrzenia w czasie prac, został obniżony poziom piętrzenia wody na Jeziorze Głębokim. Postój elektrowni został zaplanowany w okresie najmniejszych przepływów tj. od 15 czerwca do 18 czerwca. Poziom obniżenia był dopuszczalny i zgodny z posiadanym przez spółkę Energa OZE pozwoleniem wodnoprawnym.

Na Jeziorze Głębokim poziomy eksploatacyjne są następujące: maksymalny, który jest jednocześnie normalnym (roboczym) poziomem piętrzenia: 92,55 m n.p.m. i minimalny dopuszczalny poziom piętrzenia: 90,45 m n.p.m. Podczas prac remontowych poziomy piętrzenia mieściły się w dopuszczalnych granicach z pozwolenia wodnoprawnego. W chwili obecnej zbiornik się napełnia i zostanie przywrócony do pierwotnego poziomu w ciągu najbliższych dni.

Zdjęcie Jeziora Głębokiego wykonane w dniu 17.06.2020

Jezioro Głębokie - stan w dniu 17.06.2020 r. 

Obniżenie poziomu wody było całkowicie kontrolowane i z dużym wyprzedzeniem zaplanowane oraz przebiegało w tempie zgodnym z posiadanym przez spółkę pozwoleniem wodnoprawnym. Obniżanie poziomu wody w tym tempie miało na celu umożliwienie organizmom żywym przemieszczenie się.
Należy wyjaśnić, że wahania poziomów jezior są zjawiskiem naturalnym i zależnym od warunków pogodowych.

Obumieranie fauny wodnej jest naturalnym procesem występującym w przyrodzie, więc warto podkreślić, że martwe organizmy zalegają również pod poziomem wody. Właśnie ze względu na dobro organizmów żyjących w Jeziorze Głębokim zostały właściwie dobrane odpowiednie minimalne poziomy wody w tym zbiorniku.

Energa OZE prowadzi ciągły proces oczyszczania rzek i zbiorników wodnych z płynących zanieczyszczeń, które są wychwytywane na kratach elektrowni wodnych należących do spółki. Zanieczyszczenia te są segregowane i odpowiednio utylizowane przez spółkę.

Energa OZE SA w 2019 roku przekazała do zagospodarowania łącznie ponad 450 ton odpadów napływających na kraty, przyczyniając się przy tym do oczyszczania rzek.

Nie doszło do naruszenia prawa

Kontrola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), przeprowadzona w dniu 18.06.2020 r. na terenie Elektrowni Wodnej Gałąźnia Mała, jednoznacznie wykazała, że nie doszło do naruszenia prawa, a krótkotrwałe wstrzymanie pracy elektrowni spowodowane potrzebą przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych nie stwarza zagrożenia dla fauny i flory w obrębie jeziora Głębokie.

Spółka Energa OZE robi wszystko co w jej mocy, aby skutki koniecznego obniżenia poziomu piętrzenia wody, jaki wystąpił w jednym z obiektów, były jak najmniej odczuwalne dla otoczenia.

Energa OZE przykłada wagę do ochrony przyrody, dlatego wysuwanie bezpodstawnych oskarżeń w kierunku doświadczonych pracowników, godzi w dobre imię spółki. Zarząd spółki Energa OZE wyraża ubolewanie nad powielaniem niesprawdzonych opinii przez osoby piastujące wysokie stanowiska samorządowe, które mają wszelkie narzędzia, a wręcz obowiązek do weryfikowania informacji.

W załączeniu: pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód rzeki Słupi za pomocą stopnia elektrowni wodnej Gałąźnia Mała.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia