nauka/edukacja/szkolenia

Ponad 6,2 mln zł na projekty naukowców PG

22.05.2020 | Politechnika Gdańska

Piętnaście projektów naukowców z Politechniki Gdańskiej otrzyma finansowanie w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18 i SONATA 15 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Naukowcy pozyskali na realizację projektów badawczych łącznie ponad 6,2 mln zł.

W ramach konkursu OPUS 18 do finansowania zakwalifikowane zostały następujące projekty:

• Tlenki wysokoentropowe dla konwersji energii, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maria Gazda, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kwota projektu: 1 517 568 zł

• Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makro-pęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kwota projektu: 1 194 000 zł

• Badanie zależności pomiędzy sekwencją DNA a strukturą jako punkt wyjścia do projektowania G-kwadrupleksów o określonej topologii - zintegrowane podejście łączące symulacje molekularne i metody eksperymentalne, kierownik projektu:  dr hab. inż. Jacek Czub, prof. PG, Wydział Chemiczny, całkowita wartość projektu: 1 788 600 zł (dla PG 542 400 zł), konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

• System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, całkowita wartość projektu:  928 680 zł (dla PG 687 720 zł), Konsorcjum z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

 

W ramach konkursu SONATA 15 (dla badaczy posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany 2-7 lat przed rokiem wystąpienia wnioskiem) do finansowania zakwalifikowane zostały następujące projekty z PG:

• Właściwości magnetyczne wybranych związków zawierających metale przejściowe, kierownik projektu: dr inż. Michał Winiarski, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kwota projektu: 579 tys. zł

• Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów, kierownik projektu: dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska, kwota projektu: 258,36 tys. zł.

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 18, w którym o środki na badania mogą ubiegać się osoby nie posiadające jeszcze stopnia naukowego doktora, do finansowania zakwalifikowanych zostało dziewięć projektów z sześciu wydziałów PG:

• Określenie mechanizmu polepszonej skuteczności biofiltracji powietrza zanieczyszczonego parami związku hydrofobowego w wyniku dodatku par związku hydrofilowego, kierownik projektu: mgr inż. Bartosz Szulczyński, opiekun projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 202,8 tys. zł

• Opracowanie uniwersalnej osnowy na bazie krzemionki do unieruchomienia cieczy jonowych wykorzystanych jako medium sorpcyjne w technice mikroekstracji do fazy stacjonarnej, kierownik projektu: mgr inż. Kateryna Yavir, opiekun projektu: dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 187,92 tys. zł

• Otrzymywanie i badanie właściwości powierzchniowych trójwymiarowych porowatych struktur węglowych (aerożeli) oraz oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy faz gaz-ciało stałe, kierownik projektu: mgr inż. Maksymilian Plata-Gryl, opiekun projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 210 tys. zł

• Nanokrystaliczne warstwy tlenków spineli stabilizowanych entropowo: wpływ konfiguracji elektronowej i pozycji krystalograficznej kationów na właściwości fizykochemiczne, kierownik projektu: mgr inż. Bartosz Kamecki, opiekun projektu: dr inż. Sebastian Molin, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kwota dofinansowania: 209,64 tys. zł

• Badania procesu zużywania się polimerowych warstw ślizgowych na bazie materiału PEEK w styku czop-panew w warunkach tarcia mieszanego, kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Żochowski, opiekun projektu: dr hab. inż. Artur Olszewski, prof. PG, Wydział Mechaniczny, kwota projektu: 108,12 tys. zł

• Wykrywanie i zmniejszanie wpływu tendencyjności danych za pomocą objaśnialnej sztucznej inteligencji, kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk, opiekun projektu: dr inż. Michał Grochowski, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, kwota projektu: 138,24 tys. zł

• Wiele znaczeń zrównoważonego rozwoju: analiza raportów branży lotniczej, kierownik projektu: Eljas Johansson, opiekun projektu: dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. PG, Wydział Zarządzania i Ekonomii, kwota projektu: 152,316 tys. zł

• Ambifilowe związki fosforu: synteza, struktura oraz zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek, kierownik projektu: mgr inż. Natalia Szynkiewicz, opiekun projektu: dr hab. inż. Rafał Grubba, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 139,2 tys. zł

• Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym z terenów rolniczych i miejskich, kierownik projektu: mgr inż. Nicole Nawrot, opiekun projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kwota projektu:  139,86 tys. zł.

Łączna kwota przyznanego finansowania wynosi prawie 8 mln zł, w tym ponad 6,2 mln zł dla PG (dwa projekty realizowane są w ramach konsorcjum).

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii nauka/edukacja/szkolenia