energetyka

Energa Obrót informuje o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

26.07.2019 | Grupa ENERGA

Przypominamy!

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
  • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek złożyć do 29 lipca 2019 roku oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego.

Pamiętaj: o dacie złożenia oświadczenia decyduje data wysyłki do nas. Zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego za ostateczną datę wysyłki do nas uznajemy 29 lipca 2019 roku. 


Oświadczenie można pobrać na http://tiny.cc/s30aaz i dostarczyć do nas:

  • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl,
  • pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka