styl życia ekonomia/biznes/finanse

Obsługa zobowiązań lepsza niż w poprzednim kwartale, ale gorsza niż przed rokiem

Analiza kwestii związanych z zadłużeniem polskich gospodarstw domowych, opisanych w cokwartalnym raporcie Sytuacja na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, obrazuje m.in. stopień wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Wyniki ostatniej edycji badania pokazują, że w ciągu ostatniego półrocza lekko wzrosła liczba gospodarstw domowych, które obsługują swoje zobowiązania bezproblemowo. Dziś to już prawie 74%, ale wciąż mniej niż przed rokiem.

W IV kwartale ub.r. ocena przebiegu obsługi zobowiązań przez polskie gospodarstwa domowe (nie tylko tych kredytowych) uległa lekkiej poprawie w stosunku do kwartału poprzedniego. Nadal dominują respondenci, którzy obsługują swoje zobowiązania bezproblemowo – takich gospodarstw domowych jest ok. 74% (przed kwartałem było to 70,3%). Grupa respondentów deklarujących małe problemy wynosi 19,7% (wobec 22,7% w kwartale poprzednim), zaś respondenci, którzy przy bieżącej obsłudze zobowiązań deklarują „duże problemy” stanowią ok. 6,6% (wobec 7% poprzednio). Jednak przed rokiem, czyli w IV kwartale 2018 r., osób deklarujących duże problemy ze spłatą należności było o 1/6 mniej.

Polaków charakteryzuje wysoki optymizm jeśli chodzi o ocenę własnych finansów domowych i obecna sytuacja nadal do tego optymizmu uprawnia zdecydowaną większość z nas. Trzeba jednak pamiętać, że rośnie również liczba tzw. multidłużników, często w wyniku nonszalanckiego podejścia konsumentów do swoich budżetów domowych lub nawet zaciągania zobowiązań w sposób nierzetelny czy nieetyczny. W przededniu prognozowanego spowolnienia gospodarczego przesadzenie z optymizmem co do możliwości wywiązania się z zobowiązań spłaty rat kolejnego kredytu konsumenckiego może stać się źródłem przyszłych problemów z domknięciem domowego budżetu w przyszłości. W rezultacie część gospodarstw może być zmuszona do ograniczenia wydatków nawet na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych i zobowiązań wobec dostawców podstawowych usług – prognozuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

W przypadku przewidywań co do terminowości obsługi zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach również dominuje grupa gospodarstw domowych spodziewających się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań – jej udział zwiększył się do ok. 60,3% (z 54% w kwartale poprzednim). Grupa gospodarstw spodziewających się dużych problemów z obsługą zobowiązań lub obawiających się, że przestaną obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania, liczy obecnie 5,8% ogółu (wobec 6,8% w poprzednim badaniu i 4,8% przed rokiem). Trudno jest obecnie zidentyfikować wyraźny trend tego wskaźnika, choć w ostatnich kilku kwartałach jego wartość jest niższa niż długookresowa średnia, wynosząca ok. 7%.

Rosnący optymizm polskich gospodarstw domowych i pewność co do własnych finansów oraz obsługi zobowiązań w przyszłości jest na pewno w dużym stopniu wsparty istotnymi transferami od państwa, wprowadzonymi w ostatnim okresie. Pytanie, czy w pewnym sensie nie uśpiły one czujności społeczeństwa w percepcji otoczenia ekonomicznego, bo ostatecznie to jednak praca, a nie transfery są głównym źródłem dochodów gospodarstw domowych. Czy zbytnio nie zaufaliśmy, że transfery państwowe uchronią nas przed ewentualnym spowolnieniem gospodarczym? Oby nie – dodaje dr Sławomir Dudek z IRG SGH.

***

kontakt dla mediów
Manager PR, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Małgorzata Niemsowicz

mniemsowicz@zpf.pl

informacje o firmie

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

więcej z kategorii styl życia