media/marketing/reklama

Regulamin konkursu „Miłośnik ryb”

07.01.2019 | Synertime

1. Organizatorem Konkursu „Miłośnik ryb” zwanego dalej „Konkursem”, jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Nowoursynowskiej 101E wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 9512236147 zwana dalej „Organizatorem”. Działającą na zlecenie SEKO S.A. z siedzibą ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice - zwana dalej również „Administratorem danych osobowych

2. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r., poz. 380), oraz odpowiedzialnym za rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest SEKO S.A.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Celem Konkursu jest promocja marki SEKO należącej do SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice

5. Konkurs prowadzony jest w dniach określonych w zadaniu konkursowym na profilu @sekonafalismaku dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/sekonafalismaku/

 

6. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie facebook.com.

7. Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnik umieszcza odpowiedzi na zadanie konkursowe na profilu https://www.instagram.com/sekonafalismaku/na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

9. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie Instagram.com.

10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,, poz. 612, z późn. zm.).

2. Przebieg konkursu

1. Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na umieszczeniu wpisu w komentarzu pod formalnym zawiadomieniem Organizatora o Konkursie ,,Miłośnik ryb”.

2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się we wskazanym terminie od 08.01.2019 r. do 22.01.2019 r. do godz. 23.59.

3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis Instagram.com.

4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno Zgłoszenie konkursowe.

5. Uczestnik powinien być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.

6. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały post, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

7. W przypadku, kiedy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że zapoznały się z zasadami niniejszego Konkursu oraz treścią Regulaminu, oraz że je akceptują.

8. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów profiluhttps://www.instagram.com/sekonafalismaku/.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.

2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze:

a) Najlepsze Zgłoszenie konkursowe, w ocenie Jury najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne otrzyma nagrodę główną,

b) Dwa dobre Zgłoszenia konkursowe, które w ocenie Jury będą kreatywne i interesujące, otrzymają nagrodę pocieszenia.

Uczestnicy, którzy dodali najlepsze Zgłoszenia konkursowe, wybrane przez Jury, otrzymają nagrody (dalej „Laureaci”).

3. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.

4. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilu https://www.instagram.com/sekonafalismaku/.

5. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera lub przesyłki poleconej Pocztą Polską na wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Fundatora nagród.

6. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 7 dni roboczych od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do wysyłki.

7. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

8. Laureat nagrody głównej otrzyma: półmisek w kształcie ryby i zestaw produktowy o łącznej wartości 99,98 zł. Dwóch pozostałych Laureatów otrzyma nagrodę pocieszenia: nóż do filetowania i zestaw produktowy o łącznej wartości 47,00 zł. Każdy z Laureatów otrzyma również dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,11% wartości nagrody głównej, która zostanie przeznaczona na poczet podatku dochodowego.

9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

10. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

11. Organizator może przyznać mniej Nagród, niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba Zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.

11. W przypadku niepodania przez Laureatów pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, Laureaci tracą prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innym Uczestnikom.

4. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora Synertime, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Nowoursynowskiej 101E, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

2. Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu https://www.instagram.com/sekonafalismaku/.

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Instagram.

4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://media.synertime.pl/PressOffice oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

 

kontakt dla mediów
Ewa Kaczmarek
Prezes Zarządu, Synertime
Ewa Kaczmarek

e.kaczmarek@synertime.pl

tel: +48 (22) 544 05 00

informacje o firmie

***

Synertime (www.synertime.pl) to warszawska agencja public relations, w której szczególny nacisk kładzie się na synergię strategii i kreatywności, gwarantującą efektywność komunikacji. Firma istnieje od 2007 roku i świadczy usługi we wszystkich obszarach PR. Na jej portfolio składa się ponad 180 projektów zrealizowanych m.in. dla takich marek jak Nestlé Polska S.A., Coca-Cola, Maspex GMW, Sante, Trzymaj Formę, Gaca System, Wawel i wielu innych. Agencja jest wielokrotnym laureatem Złotych Spinaczy – najważniejszej nagrody dla działań public relations w Polsce.

więcej z kategorii media/marketing/reklama

kontakt dla mediów
Ewa Kaczmarek
Prezes Zarządu, Synertime
Ewa Kaczmarek

e.kaczmarek@synertime.pl

tel: +48 (22) 544 05 00

informacje o firmie

***

Synertime (www.synertime.pl) to warszawska agencja public relations, w której szczególny nacisk kładzie się na synergię strategii i kreatywności, gwarantującą efektywność komunikacji. Firma istnieje od 2007 roku i świadczy usługi we wszystkich obszarach PR. Na jej portfolio składa się ponad 180 projektów zrealizowanych m.in. dla takich marek jak Nestlé Polska S.A., Coca-Cola, Maspex GMW, Sante, Trzymaj Formę, Gaca System, Wawel i wielu innych. Agencja jest wielokrotnym laureatem Złotych Spinaczy – najważniejszej nagrody dla działań public relations w Polsce.