technologie ekonomia/biznes/finanse

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za 2016 r.

15.03.2017 | Multimedia Polska
  • Przychody Grupy Multimedia Polska w 2016 r. wyniosły 699,2 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 0,2% w porównaniu do roku ubiegłego.
  • Skorygowana EBITDA wyniosła 341,3 mln zł, a marża EBITDA 48,8%.
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej za 2016 r. wyniósł 21,5 mln zł.
  • Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec roku wzrosła o 2,5% r/r do 1,69 mln.
  • Na koniec 2016 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 783 tys. klientów usług telekomunikacyjnych. Grupa MMP wyłączyła ze swoich statystyk operacyjno-finansowych działalność energetyczną jako przeznaczoną do zbycia, przez co zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do poprzednio publikowanych.

- Jak ogłosiliśmy w październiku ubiegłego roku, jesteśmy w trakcie finalizowania transakcji nabycia naszych akcji przez UPC Polska Sp. z o.o. Transakcja jest aktualnie przedmiotem postępowania koncentracyjnego w UOKiK. Spodziewamy się, że wydanie decyzji może nastąpić w ciągu następnych kilku miesięcy mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. Pomimo dużej presji rynkowej, jakiej jesteśmy poddani od momentu ogłoszenia transakcji, staramy się utrzymać efektywność naszych działań i prowadzić biznes „po staremu”, czyli dbać o koszty, o atrakcyjność naszych produktów i bazę naszych klientów. Jednak transakcja wymaga od nas określonych działań, między innymi wyłączenia biznesu energetycznego, który nie leży w obszarze zainteresowania strony kupującej. Jesteśmy w trakcie poszukiwania inwestora dla tego biznesu, rozmawiamy z kilkoma zainteresowanymi podmiotami. Jednocześnie wyniki biznesu telekomunikacyjnego są stabilne, choć nie ukrywam, że presja konkurentów jest coraz silniejsza.

Stabilne przychody

Grupa Multimedia Polska wypracowała w 2016 r. 699,2 mln zł przychodów, co oznacza nieznaczny spadek o 0,2% w porównaniu do roku ubiegłego. Grupa odnotowała wzrost przychodów w segmencie telewizji o 3,6% w odniesieniu do roku poprzedniego (z 350,7 mln zł do 363,5 mln zł) oraz 0,1% w segmencie Internetu (z 223,5 mln zł do 223,8 mln zł). Sprzedaż w segmencie telefonii była niższa o 11,3% r/r i wyniosła 91,8 mln zł. Pozostałe przychody, które w związku z wyłączeniem działalności energetycznej nie obejmują obecnie przychodów z usług energii ani gazu, a jedynie przychody z ubezpieczeń i monitoringu mieszkań oraz pozostałe przychody, spadły o 6,3% do poziomu 20,2 mln zł.

W 2016 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów była następująca: przychody z segmentu telewizji stanowiły 52,0%, z Internetu 32,0%, z telefonii 13,1%, a pozostałe przychody stanowiły 2,9%.

Rosnąca liczba dostarczanych usług

Na koniec 2016 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,69 mln usług (RGU), czyli o 2,5% więcej niż na koniec roku ubiegłego. Wzrost RGU związany był ze wzrostem w zakresie segmentu telewizyjnego oraz segmentu internetu.

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,16 na koniec 2016 r. wobec 2,03 na koniec 2015 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 68,4 zł w porównaniu do 66,8 zł rok wcześniej.

Na koniec 2016 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz blisko 783,2 tys. klientów telekomunikacyjnych, z których: 346 tys. korzystało z jednej usługi, 316 tys. z dwóch, a 121 tys. z co najmniej trzech usług.

EBITDA i zysk netto

Skorygowana EBITDA za 2016 r. wyniosła 341,3 mln zł wobec 356,9 mln zł rok wcześniej. Zwracamy uwagę, że w związku z wydzieleniem działalności energetycznej wynik za 2015 r. uległ przekształceniu w celu zachowania porównywalności danych.

Koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) wzrosły o 8% r/r do 380,0 mln zł, co jest związane z wyższymi kosztami programmingu i praw autorskich oraz wyższymi kosztami osobowymi i utrzymania sieci. Niekorzystny wpływ na wynik miały też kursy wymiany walut (wzrost kosztów operacyjnych łącznie o kwotę ok. 7,4 mln zł). Zysk netto z działalności kontynuowanej (tj. po wyłączeniu działalności energetycznej) za 2016 r. wyniósł 21,5 mln zł.

Inwestycje Multimedia Polska

W 2016 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 224,3 mln zł. W ramach 220,9 mln zł przeznaczonych na rozbudowę, modernizację i utrzymanie własnych sieci – 141,3 mln zł stanowiły inwestycje rozwojowe, związane bezpośrednio ze zwiększeniem zasięgu usług i aktywacją nowych abonentów, a 79,6 mln zł tzw. inwestycje utrzymaniowe związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług.

informacje o firmie

Informacje o Multimedia Polska SA

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych – telewizji cyfrowej, szybkiego internetu stacjonarnego i mobilnego z pakietem bezpieczeństwa, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Szczegółowe informacje dostępne są na multimedia.pl oraz facebook.com/MultimediaPolskaSA.

informacje o firmie

Informacje o Multimedia Polska SA

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych – telewizji cyfrowej, szybkiego internetu stacjonarnego i mobilnego z pakietem bezpieczeństwa, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Szczegółowe informacje dostępne są na multimedia.pl oraz facebook.com/MultimediaPolskaSA.