ekonomia/biznes/finanse

Grupa Ergis po 2014 roku: bardzo dobre wyniki po czterech kwartałach

10.02.2015 | Ergis S.A.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po czterech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 667,4 mln zł (czyli o 0,9% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 31 mln zł (o 25,2% wyższy niż w 2013 roku) oraz rekordowy w historii Grupy zysk netto w wysokości 18,7 mln zł (wzrost o 64,3% w porównaniu z 2013 rokiem).

Bardzo dobre wyniki operacyjne zostały osiągnięte pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale minionego roku, przede wszystkim w zakresie sprzedaży opakowań do żywności.

Obecnie Grupa realizuje program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł, obejmujący zakup i uruchomienie kolejnej linii do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz kolejnej linii do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie.

Zarząd Spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok, zgodnie z założeniami przyjętej w ubiegłym roku polityki dywidendowej, która przewiduje wypłaty w wysokości 7,5-15% rocznej wartości EBITDA.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY


Wyniki finansowe Grupy ERGIS po 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

IV kw. 2014

IV kw. 2013

Zmiana

I-IV kw. 2014

I-IV kw. 2013

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

162 078

153 205

+5,8%

667 377

673 263

-0,9%

Zysk operacyjny

4 460

1 441

+209,5%

31 027

24 790

+25,2%

Zysk brutto

1 893

1 409

+34,4%

23 993

14 450

+66,0%

EBITDA

9 529

6 578

+44,9%

53 117

45 966

+15,6%

Niezrealizowane różnice kursowe

-779

707

-

670

-1 337

-

Zysk netto

1 003

2 177

-53,9%

18 664

11 363

+64,3%

 

W IV kwartale 2014 ceny wszystkich głównych surowców strategicznych (PVC, DOP, LLDPE, PET) spadały w stosunku do zanotowanych w III kwartale. W ujęciu rocznym średnie ceny były w 2014 roku niższe (PET, DOP) lub zbliżone (PVC, LLDPE) do zanotowanych w roku 2013. Oznacza to, że sytuacja surowcowa w IV kwartale była dość sprzyjająca, a w całym 2014 roku nie wpłynęła znacząco na poziom uzyskiwanych marż.

Przychody ze sprzedaży Grupy w IV kwartale były wyższe o 5,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast sprzedaż roczna była w 2014 roku o 0,9% niższa w stosunku do roku 2013.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań drukowanych (o 4,3%) oraz twardych folii opakowaniowych (o 2,5%). W grupie opakowań przemysłowych Grupa zanotowała spadek (o 6,9%), który dotyczył głównie folii stretch i był rezultatem zmiany struktury sprzedaży, tj. zastępowania tradycyjnej folii stretch folią nanoErgis. Zanotowany spadek w grupie folii miękkich PVC (o 2,5%) dotyczył folii izolacyjnych i wynikał z  wysokiej sprzedaży w 2013 roku, będącej po części efektem realizacji jednorazowego kontraktu. Wzrost w grupie „pozostała sprzedaż” dotyczył granulatów i jest efektem powrotu do wcześniej osiąganych wartości sprzedaży tego asortymentu.

Bardzo dobre wyniki operacyjne zostały osiągnięte pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale minionego roku, przede wszystkim w zakresie sprzedaży opakowań do żywności.

 

PROGRAM INWESTYCYJNY

4 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła program inwestycyjny, którego realizacja rozpoczęła się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2014 roku. Program obejmuje następujące elementy:

  • Inwestycja w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu, o wartości 8,5 mln PLN. Uruchomienie nowej linii jest planowane na przełomie I i II półrocza 2015 roku.
  • Inwestycja w nową linię do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie, o wartości 12 mln PLN. Uruchomienie produkcji na nowej linii jest planowane również na przełomie I i II półrocza 2015 roku.

Miniony rok zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi, w tym rekordowym w historii Grupy ERGIS zyskiem netto sięgającym 18,7 mln zł. Jest to m.in. rezultat udanej inwestycji w drugą linię do produkcji folii nanoErgis. Wynik ten cenimy sobie tym bardziej, że został wypracowany mimo niesatysfakcjonujących rezultatów trzeciego kwartału, na które wpływ miały niekorzystne zjawiska rynkowe. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Zarząd zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości zgodnej z przyjętą w ubiegłym roku polityką dywidendową - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Zgodnie z prezentowaną przez Spółkę strategią, finalizujemy ogłoszony w 2014 roku program inwestycji rozwojowych. Obejmuje on inwestycję w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz w nową linię do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie. Obie linie rozpoczną produkcję na przełomie I i II półrocza tego roku - dodał Tadeusz Nowicki.

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2014 roku przychody Grupy przekroczyły 667 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

kontakt dla mediów
Małgorzata Kot
Dyrektor Personelu i Komunikacji, Ergis S.A.
Małgorzata Kot

m.kot@ergis.eu

tel: +48 22 828 04 10

informacje o firmie

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse