Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego infoWire.pl, a w szczególności uprawnienia i obowiązki jego Użytkowników.

§ 2.

Terminom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Administrator – netPR.pl. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bielskiej 33/2, kod pocztowy 02-394 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000295403, o kapitale zakładowym w wysokości 470.000 zł, posiadająca NIP: 7010100787, REGON: 141216920, będąca organizatorem i właścicielem serwisu internetowego pod adresem www.infoWire.pl.

Użytkownik – Bloger, Dziennikarz, Wydawca i inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej zarejestrowane w Serwisie i uprawnione do korzystania z usług Serwisu wyłącznie w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, na warunkach określonych w Regulaminie. 

Bloger – osoba fizyczna zajmująca się przygotowywaniem materiałów, w tym tekstowych, graficznych, audialnych lub audiowizualnych na blogu, rozumianym jako rodzaj serwisu internetowego o tematyce informacyjnej, publicystycznej lub tematycznej branżowej, zawierający odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy, w tym wypowiedzi, komentarze, artykuły.   

Dziennikarz – osoba fizyczna zajmująca się przygotowywaniem materiałów prasowych, radiowych lub telewizyjnych (tekstowych, graficznych, audialnych, audiowizualnych) w ramach zatrudnienia lub stałej współpracy z wydawcą prasowym, nadawcą radiowym lub nadawcą telewizyjnym.

Wydawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej będąca wydawcą prasowym, nadawcą radiowym, nadawcą telewizyjnym lub podmiotem prowadzącym serwis internetowy.

Materiały  – wszelkie udostępniane w Serwisie materiały, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.), materiały tekstowe, graficzne, audialne, wizualne, audiowizualne, w szczególności komunikaty prasowe, umieszczane przez osoby trzecie i Administratora za pomocą oprogramowania netPR.pl., w tym oprogramowania biur prasowych. 

Programy – gotowe do emisji, zmontowane Materiały wizualne i audiowizualne stanowiące całość, w szczególności: formy reportażowe, wywiady ekspeckie (nie dotyczy setek), raporty i przeglądy rynku, recenzje i testy produktów, w których wykorzystano jeden z elementów takich jak: czołówka, tyłówka, przebitka, animacja, obelkowanie, logotyp.

Konto – indywidualnie dostępne dla każdego Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza swoje dane osobowe i konfiguruje parametry użytkowe związane z korzystaniem z usług w Serwisie. 

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwis – serwis internetowy należący do netPR.pl, umieszczony pod adresem http://infoWire.pl.

Usługa

§ 3.

1. Serwis jest informacyjnym serwisem internetowym, w ramach którego Administrator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi (dalej łącznie „Usługi”):

1.  na rzecz akredytowanych Dziennikarzy, Blogerów i Wydawców: udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z udostępnionych Materiałów na warunkach określonych w § 5 Regulaminu;

2.  na rzecz wszystkich Użytkowników:

a. zależnie od decyzji Użytkownika - przesyłanie Użytkownikom Materiałów drogą elektroniczną w postaci biuletynu prasowego e-mail, kanałów informacyjnych RSS/XML lub w innej formie zaakceptowanej przez Użytkownika,

b. przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności Serwisów Administratora.

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta między Administratorem a Użytkownikiem przez akceptację przez Użytkownika - w drodze elektronicznej - oferty Administratora dotyczącej świadczenia Usług. Akceptacji tej Użytkownik dokonuje przez złożenie oświadczenia w formie kliknięcia na link aktywacyjny udostępniony przez Administratora w interfejsie Usługi lub wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o świadczenie Usług w formie pisemnej.

3. Usługi świadczone są przez Administratora na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług w formie pisemnej usługi są świadczone na warunkach przewidzianych w tej umowie, a w kwestiach nieuregulowanych tą umową - na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej z Administratorem umowy o świadczenie Usług w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, przez dokonanie czynności likwidacji swojego Konta.

Ogólne warunki świadczenia Usług 

§ 4. 

1. Korzystanie z wszystkich Usług wymaga rejestracji w Serwisie i akceptacji Regulaminu, a do uzyskania licencji na korzystanie z Materiałów, o której mowa w § 5, niezbędne jest również uzyskanie Akredytacji na warunkach wskazanych w § 6. 

2. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem http://infoWire.pl/s2/registration.html

3. Rejestracja Użytkowników w Serwisie i uzyskanie przez nich Akredytacji jest bezpłatne.

4. Korzystanie przez Użytkowników z Usług jest co do zasady bezpłatne. Administrator zastrzega sobie jednak prawo wprowadzenia odpłatności z tytułu świadczenia niektórych Usług. Informację o ewentualnej odpłatności danych Usług i wysokości opłaty Administrator umieszcza na podstronie Serwisu umożliwiającej dostęp do tych Usług. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługi, co do których nie wyraził zgody na odpłatne korzystanie z nich. 

5. Wraz z rejestracją w Serwisie Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Usług, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Osoba rejestrująca się w Serwisie może w każdej chwili przerwać proces rejestracji, a Użytkownik przerwać postępowanie akredytacyjne, usuwając z systemu Serwisu wcześniej podane dane.

7. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internetowej formularz rejestracyjny, osoba rejestrująca się:

 1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 2. oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
 3. ma świadomość, że Administrator przetwarza podane w formularzu dane osobowe w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem,
 4. ma świadomość, że elementem Usługi, zależnie od decyzji Użytkownika, jest otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Materiałów, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.) wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, dotyczących Administratora lub innych podmiotów.

 

Licencja

§ 5. 

1. Administrator udziela Dziennikarzom, Blogerom i Wydawcom licencji (dalej „Licencja”) na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:

 1. czasowe lub trwałe utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach BETA, VHS, DVD, CD, blu-ray, dyskach cyfrowych, dyskach optycznych,
 2. rozpowszechnianie egzemplarzy Materiałów przez ich wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie,
 3. rozpowszechnianie Materiałów w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym w publicznej sieci Internet oraz przy pomocy urządzeń mobilnych w ramach technologii WAP, SMS, MMS i IVR, w szczególności poprzez wyświetlanie na ekranie urządzeń mobilnych użytkownika końcowego.

2. Licencjobiorcom i upoważnionym przez nich sublicencjobiorcom przysługuje prawo dokonywania przeróbek, w tym tworzenia opracowań Materiałów w sposób niezmieniający ich sensu oraz nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku i głosu utrwalonych w ramach Materiałów, za wyjątkiem Programów (chyba że warunki indywidualnej umowy stanowią inaczej). Zakres przeróbek obejmuje w szczególności: 

 1. tworzenie leadów, skrótów i streszczeń Materiałów,
 2. zmiany formatów i kolorystyki (jeśli jest to uzasadnione wymogami technicznymi, w szczególności dostosowaniem Materiałów dla potrzeb urządzeń mobilnych),
 3. zlecanie dokonywania takich przeróbek przez osoby trzecie oraz prawo korzystania z tych przeróbek na polach eksploatacji objętych Licencją. 

3. Licencjobiorcy oraz upoważnieni przez nich sublicencjobiorcy zobowiązani są do oznaczenia eksploatowanego Materiału poprzez wskazanie imienia i nazwiska wypowiadającego się w danym Materiale eksperta oraz nazwy reprezentowanego przez niego podmiotu, chyba że dane te znajdują się już w Materiale.

4. Na życzenie Administratora Licencjobiorcy oraz upoważnieni przez nich sublicencjobiorcy zobowiązują się również oznaczyć eksploatowany Materiał oznaczeniem wskazującym jego źródło pochodzenia o treści: „dostarczył infoWire.pl”.

5. Korzystanie z Materiałów przez Licencjobiorców w ramach Licencji oraz przez sublicencjobiorców w ramach sublicencji może następować wyłącznie w celu przygotowywania materiałów redakcyjnych, w tym artykułów i informacji, radiowych, telewizyjnych i ich rozpowszechnienia w mediach oraz archiwizacji. Materiały nie mogą być wykorzystywane do tworzenia innych baz danych niż archiwum opublikowanych Materiałów lub innych publikacji redakcyjnych, które zostały wytworzone z wykorzystaniem Licencji lub sublicencji przez danego Licencjobiorcę lub sublicencjobiorcę dokonującego archiwizacji.

6. Materiały nie mogą być eksploatowane w sposób naruszający cześć, dobre imię lub renomę osób lub podmiotów, które przygotowały lub umieściły te Materiały w Serwisie, jak również dóbr osobistych Administratora, w tym nie mogą być rozpowszechniane w jakiegokolwiek rodzaju publikatorach, których treść narusza dobre obyczaje.

7. Uzyskanie Licencji przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem i z chwilą uzyskania przez Użytkownika Akredytacji, o której mowa w § 6. 

8. Licencjobiorcy przysługuje prawo korzystania z każdego z Materiałów w okresie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) lat, licząc od daty udostępnienia go w Serwisie, która to data jest wskazana indywidualnie w odniesieniu do każdego Materiału w jego treści.

9. W ramach Licencji Użytkownikowi przysługuje prawo udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z Materiałów w zakresie Licencji, w tym na polach eksploatacji objętych Licencją. Sublicencjobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej będąca wydawcą prasowym, nadawcą radiowym, nadawcą telewizyjnym lub podmiotem prowadzącym działalność wydawniczą w zakresie mediów online.

10. Użytkownik będący Licencjobiorcą i upoważnieni przez niego sublicencjobiorcy są uprawnieni do korzystania z Materiałów wyłącznie na warunkach, na jakich została udzielona Licencja i - odpowiednio - sublicencja, w tym na objętych Licencją i sublicencją polach eksploatacji, oraz do rozpowszechniania zarejestrowanego w Materiałach wizerunku i głosu osób fizycznych wyłącznie w ramach zgodnego z warunkami Licencji i sublicencji korzystania z Materiałów.

11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Materiałów z naruszeniem warunków Licencji lub rozpowszechniania przez Użytkownika utrwalonego w Materiałach wizerunku lub głosu osób z naruszeniem warunków rozpowszechniania powyższych dóbr osobistych, Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu dokonanego naruszenia praw własności intelektualnej do Materiałów, w tym praw autorskich, praw pokrewnych oraz naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

Akredytacja

§ 6. 

1. Postępowanie akredytacyjne dotyczące Dziennikarza, Blogera lub Wydawcy w Serwisie polega na zweryfikowaniu przez Administratora prawdziwości danych podanych przez nich w trakcie procedury rejestracji w Serwisie.  

2. W przypadku stwierdzenia prawdziwości podanych danych Administrator informuje o tym Użytkownika, którego dotyczy przeprowadzone postępowanie akredytacyjne. Przekazanie Użytkownikowi powyższej informacji jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi Akredytacji, o której mowa w Regulaminie (dalej „Akredytacja”), stanowiącej warunek uzyskania przez niego Licencji przewidzianej w § 5. 

3. Administrator ma prawo nie udzielić Akredytacji w przypadku, gdy podane przez Dziennikarza, Blogera lub Wydawcę informacje w formularzu akredytacyjnym są niepełne lub nieprawdziwe, a także w przypadku, gdy dotychczasowa działalność danego Dziennikarza, Blogera, Wydawcy będącego Użytkownikiem lub wskazanego w jego wniosku akredytacyjnym medium godzi w interesy Serwisu.

4. Administratorowi przysługuje prawo odwołania Akredytacji w przypadku, gdy po jej udzieleniu Administrator uzyska informację wskazującą na to, że udzielone przez Użytkownika dane są niepełne lub nieprawdziwe, a także w przypadku, gdy – pomimo upomnienia i ostrzeżenia przez Administratora - Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub działa ze szkodą dla Serwisu bądź innych jego Użytkowników. Odwołanie Akredytacji jest równoznaczne z wygaśnięciem Licencji, o którym mowa w § 5 p. 8.

Obowiązki Użytkownika

§ 7. 

1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. W szczególności niedozwolone jest po stronie Użytkownika: 

 1. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
 2. korzystanie z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 3. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym spełniających znamiona przestępstwa lub wykroczenia, naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej, 
 4. przekazywanie Administratorowi nieprawdziwych danych osobowych, tworzenie Kont na rzecz osób faktycznie nieistniejących, przekazywanie danych osobowych osób trzecich jako własnych danych osobowych, korzystanie z Kont innych Użytkowników, a także udostępnianie własnych Kont osobom trzecim.

3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy swoich danych dostępowych do Konta, w tym nieudostępniania ich osobom trzecim. Udostępnienie danych dostępowych osobom trzecim może spowodować utratę przez Użytkownika własnych danych konfiguracyjnych i niewłaściwe działanie narzędzi informatycznych udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora w ramach świadczenia Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych dostępowych osobom trzecim.

4. Zastrzega się, że w przypadku wygaśnięcia Licencji z jakichkolwiek przyczyn, w tym na skutek odwołania Użytkownikowi Akredytacji lub wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, co jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z Materiałów udostępnianych przez Serwis, Licencjobiorca i upoważnieni przez niego sublicencjobiorcy zobowiązani są niezwłocznie zaprzestać dalszego rozpowszechniania udostępnianych Materiałów objętych wygasłą Licencją, a – na żądanie Administratora - usunąć je.

Dane osobowe

§ 8. 

1. Administratorem danych osobowych jest netPR.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bielska 33/2, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.).

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, w tym w celu obsługi konta Użytkownika.

3. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu wskazanego w pkt. 2 powyżej. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

4. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Odpowiedzialność

§ 9. 

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów umieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie, w szczególności za treść komunikatów prasowych zamieszczonych w ramach Serwisu.

2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług oferowanych przez inne firmy niż Administrator, takie jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług.

3. Administrator nie odpowiada za ewentualne czasowe nieprawidłowości w działaniu Serwisu spowodowane przez błędy i awarie wynikłe po stronie dostawców Internetu, zastrzegając jednak, że dołoży wszelkich starań, aby długość ewentualnych przestojów w ich działaniu doprowadzić do minimum.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

Informacje techniczne i pliki cookies

§ 10.

1. Korzystanie z narzędzi i usług oferowanych przez Administratora wymaga spełnienia warunków technicznych takich jak: dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej i usługi sieciowej www (world wide web). Korzystanie z usług wymaga nowych wersji stabilnych przeglądarek internetowych oraz zainstalowanej najnowszej stabilnej wtyczki Adobe Flash Player w celu odtwarzania materiałów wideo. Administrator w okresie obowiązywania umowy gwarantuje sukcesywne zapewnienie kompatybilności interfejsów narzędzi i usług do nowych wersji przeglądarek internetowych oraz czyni starania o zachowanie ich wstecznej kompatybilności w przypadku, gdy ich popularność wg źródeł cytowanych przez Wikipedię (aktualnie: StatCounter) będzie większa od 10%.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, Wydawcy mogą pobierać Materiały w formacie XML.

3. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się przez Serwis plikami cookies. Pliki cookies są niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu. Są one również wykorzystywane w celu dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

4. Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez Serwis z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na Serwisie.

5. Szczegółowe informacje na temat celów korzystania przez Serwis z plików cookies oraz możliwości ich zablokowania przez Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.

Reklamacje

§ 11. 

1. Reklamacje z tytułu działania Serwisu i świadczonych Usług należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres adminmedia@infoWire.pl.

2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zawiera: 

 1. imię, nazwisko oraz dokładny adres e-mail osoby składającej reklamację,
 2. dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora niezwłocznie, w kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

4. Reklamacje składane do Administratora przez osobę niebędącą Użytkownikiem lub nie dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane.

Usunięcie konta Użytkownika

§ 12. 

1. Każdy Użytkownik ma prawo w każdym momencie zaprzestać korzystania z Usług poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

2. Usunięcie Konta następuje poprzez zastosowanie opcji usuwania Konta z pulpitu konta Użytkownika lub przez Administratora – na żądanie Użytkownika.

3. Usunięcie Konta skutkuje usunięciem wszystkich danych Użytkownika z Serwisu. Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług Serwisu.

Postanowienia końcowe

§ 13. 

1. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy, z którymi Administratora wiąże umowa o świadczenie Usług, będą informowani drogą elektroniczną w formie informacji wyświetlanej w trakcie logowania się przez Użytkownika na Konto. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu Użytkownik nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia wiążąca go z Administratorem umowa o świadczenie Usług automatycznie wygasa. 

2. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa.

§ 14.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dniem 10.07.2017